מיסוי בינלאומי: מחירי העברה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

סעיף 85א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961 (להלן: "הפקודה") קובע כללים הדנים במחירי העברה בין צדדים קשורים בעסקה בינלאומית. כללים אלו נקבעו על מנת למנוע הסטת רווחים בין צדדים קשורים למדינה בה שיעורי המס נמוכים יותר, ובלשון הסעיף:

3/2/2010
תגובות0

עיתוי אידיאלי לביצוע עסקאות ושינוי בעלויות בנכסי נדל"ן

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

השנים האחרונות מעידות כי מזרח אירופה היה ליעד המועדף על אנשי עסקים ישראלים אשר רכשו נכסי נדל"ן "מכל הבא ליד" בקונסטרוקציות משפטיות שונות ומשונות, אם או בלי תכנון מס בין לאומי, ומתוך אמונה כי אותם נכסים יניבו עבורם תשואות מהותיות בתוך פרקי זמן סבירים.

3/2/2010
תגובות0

תהליך קבלת מועמדים באגודה שיתופית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - יפעת גוטמן, עורכת דין

באגודה שיתופית חקלאית ובאגודה קהילתית, שאלת קבלת המועמד כחבר תקבע גם ברב המקרים את זכות המועמד לקבל נחלה או חלקת מגורים ביישוב. הואיל והזכות בקרקע בד"כ אינה בבעלות האגודה, להליך הקבלה של המועמד יש משמעויות נוספות מבחינת בעל הקרקע, ולכן התפיסה היא כי האגודה ממלאת תפקיד נוסף בתחום המשפט המנהלי.

3/2/2010
תגובות0

פקודת מס הכנסה: תכנון מס החייב בדיווח (תכנון מס "אגרסיבי")

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עידן גור, עורך דין

ב - 1.1.07 נכנסו לתוקפן תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשכ"ז - 2006 (להלן: "התקנות").

3/2/2010
תגובות0

חבויות מע"מ באיחוד האירופי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

חוק מס ערך מוסף בישראל הינו חוק טריטוריאלי לפיו עסקה לא תחוייב במס מקום בו לא נעשתה היא בישראל. העיקרון שהנחה את המחוקק הינו שיש להטיל מס רק על הערך מוסף שנוצר בישראל.

1/2/2010
תגובות0

כללי האתיקה המקצועית של לשכת רואי החשבון בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- הדס אפרתי, משפטנית

כללי האתיקה המקצועית מתייחסים לחובותיו המוסריות של רו"ח, להתנהלותו של רו"ח מול לקוחותיו בפרט ומול הציבור בכלל וכן להתנהלות בין החברים למקצוע - להלן נביא "על קצה המזלג" פירוט קצר של הכללים.

10/1/2010
תגובות0

מס הכנסה: בטלות השומה עקב העדר הנמקה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

סעיף 158א(ב) לפקודת מס הכנסה קובע כדלקמן: "בהודעה על שומה או בצו כאמור בסעיף קטן (א), יפרט פקיד השומה, בנוסף לנימוקים לאי קבלת הדו"ח או ההשגה, גם את הדרך שלפיה נעשתה השומה"..

5/1/2010
תגובות0

מיסוי בין לאומי: הלבנת כספים באיטליה ב-5% מס- מהלך כלכלי נכון או חדירת המאפיה לשלטון?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

מחקרים מלמדים כי המלחמה בהעלמות מס משולה למלחמה בתחנות רוח.

5/1/2010
תגובות0

אישה וילדים בישראל לא בהכרח מונעים ניתוק תושבות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

בנסיבות מסוימות בהן מכלול קשריו הכלכליים והחברתיים של אדם הינם במדינה אחת, אזי עשוי הוא להיחשב כתושב אותה מדינה, חרף העובדה שאשתו וילדיו, היינו תאו המשפחתי, מצוי במדינה אחרת ובכך להיות פטור מכל חובת דיווח או תשלום מס בישראל , בעוד שאשתו תחויב בישראל.

3/1/2010
תגובות0

תושב חוץ על פי פקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

ישנה חשיבות רבה להגדרתו של אדם כתושב ישראל או כתושב חוץ מבחינת חבויות המס בהם הוא חב. בעבר, פקודת מס הכנסה הגדירה אדם כ-"תושב חוץ" ככל "מי שאינו תושב ישראל". החל מיום 1.1.07 הורחבה ההגדרה של "תושב חוץ" מתוך מטרה לאפשר וודאות לנישומים, זאת באמצעות הכנסת מבחן טכני, כמותי, אשר נישום העומד בתנאיו מהווה תושב חוץ.

3/1/2010
תגובות0

ניכוי הוצאות בגין החזקת רכב

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקנוב, משפטן

הכלל הבסיסי בדבר ניכוי הוצאות מוצא את ביטויו בסעיף 17 לפקודת מס הכנסה: "לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו – זולת אם הניכוי הוגבל או לא-הותר על פי סעיף 31 – יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד..."

3/1/2010
תגובות0

זכות לקניין מול זכות הפרט להיות חופשי ומגבלות החוק

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עדי נויוביץ

בבואנו לבחון תביעה לפירוק שיתוף לעולם יהיה עלינו לבצע איזון בין זכותו של שותף ואו שותפים לקניינם למול זכותו של מבקש הפירוק להיות חופשי. הכלל המנחה קבוע בסעיף 37 (א) לחוק המקרקעין וקובע כי "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק שיתוף" סעיפים 39 ו-40 לחוק המקרקעין קובעים שדרישה לפירוק שיתוף תעשה או בחלוקה בעין או במכירה.

2/1/2010
תגובות0

תואר שני בבחינת הוצאה מוכרת ע"פ פקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - יאנה שפירו, משפטנית

בערעור 1122/03 היכל יאיר נ' פקיד שומה גוש דן נדונה השאלה האם יש להתיר למערער בשנת המס 2000 , ניכוי סכומים ששולמו כשכר לימוד, עבור לימודי תואר שני במינהל עסקים שלמדה רעייתו,הגב' רוויטל היכל, רואת חשבון בהכשרתה, ואשר מומנו על ידי מעבידה, בנק לאומי לישראל בע"מ.

2/1/2010
תגובות0

חבות מס שבח בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - יאנה שפירו, משפטנית

חוק מיסוי מקרקעין מטיל את המס על הרווח ההוני – שבח – הנוצר כתוצאה ממכירתה של זכות במקרקעין (מכירת נכס מקרקעין להבדיל ממכירה של נכסי מיטלטלין אחרים) או מפעולה באיגוד מקרקעין (מכירה או הקצאה של מניות באיגודי מקרקעין).

1/1/2010
תגובות0

מיסוי ע"פ פקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אודליה לזימי, משפטנית

סוגיית פרשנות חוקי המס בישראל הנה בין הסבוכות והמורכבות במערכת המשפט בישראל והדבר מעורר קושי מיוחד בקרב הציבור הרחב המבקש להתקשר בעסקה ולכלכל צעדיו בהתאם לחבויות המס.

1/1/2010
תגובות0

התרת נישואי תערובת

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - שירה לוי, עורכת דין

התרת נישואי תערובת בין דתות שונות - איך זה עובד? על הליך התרת הנישואין, מתי קיים צורך בגירושין על פי דין דתי וכל מה שצריך לדעת בנושא הרגיש, כאן בסיקור מיוחד זה.

1/1/2010
תגובות0

חברה נשלטת זרה (CFC)

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

על אף שככלל מכבדת חקיקת המס בישראל את העיקרון שאישיותו המשפטית של חבר בני אדם הנה נפרדת מזו של בעלי מניותיו, רפורמת המס הוסיפה הוראה לפיה ניתן למסות בישראל אדם על רווחים שלא חולקו בחבר זר שבבעלותו, גם אם החבר איננו עונה על הגדרת התושבות לצורכי מס בישראל.

1/1/2010
תגובות0

היחס בין הוראות החוק החלות על תשלום ביתר של מס קניה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - יאנה שפירו, משפטנית

שאלת היחס בין הוראת החוק החלות על תשלום ביתר של מס קניה נדונה במסגרת ע"א 6080/97 קמור רכב בע"מ נ' מדינת ישראל - להלן סיקור משפטי מיוחד בנושא.

1/1/2010
תגובות0

האמנה בין רומניה ליוון בדבר מניעת מסי כפל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

רומניה ובולגריה, ברצותן לכרות אמנה למניעת מסי כפל לגבי מיסים על הכנסה ועל רכוש, אשרו את תחולת האמנה ביום ה-17 לספטמבר 1991.

1/1/2010
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם