משמעות אמנת המס בין ישראל לסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

לאמנה למניעת כפל מס שנחתמה בין ישראל לסין ישנה משמעות רבה עבור אותם המשקיעים - להלן סיקור קצר ומיוחד בנושא.

2/1/2011
תגובות0

מזונות ומזונות זמניים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) – שירה לוי, עורכת דין

על פי הדין חייב אב במזונות ילדיו הקטינים שהנם מתחת לגיל 18 שנים.

1/1/2011
תגובות0

מעמד אישי: הפחתת תשלומי המזונות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - שירה לוי, עורכת דין

סיקור מקצועי מיוחד בנושא המעמד האישי בהליך הפחתת תשלום מזונות - על דיני הצדקה, עקרון השוויון, שינוי מהותי בנסיבות מצד האב ו/או האם וההשלכות המשפטיות השונות.

1/1/2011
תגובות0

ברירת אמנות וברירת דירקטיבות והשוני בניהן לפי הדין הגרמני

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

עבור מאן דהו המבקש לבצע פעילות עסקית ברחבי האיחוד האירופי, תכנון מס יעיל לא יושתת על ברירת אמנות גרידא, כפי שנהוג, בפעילויות עסקיות בינלאומיות בחלקים אחרים של הגלובוס.

1/1/2011
תגובות0

הכרה בניצולי שואה שסבלו מעוצר חלקי, כנרדפים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

חוק רדיפות הנאצים, שנחקק בעקבות הסכם השילומים שנחתם בין מדינת ישראל לבין מדינת גרמניה בשנת 1952, מסדיר את נושא התגמולים שמוענקים לניצולי שואה בגין נכות שהוסבה להם עקב רדיפות הנאצים.

1/1/2011
תגובות0

הפחתת עלויות ייצור ע"י שימוש בחלופות ייצוג בסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין ורואה חשבון - אבי לוי, עורך דין

המענה שאנו נותנים מתאים הן לחברות מבוססות המעוניינות בהוזלת עלויות ובמציאת חלופות לקווי ייצור קיימים, והן לחברות start-up ויזמים המחפשים פתרון ראשוני, יעיל, תחרותי וכולל, לכל צרכי הפיתוח והייצור שלהם.

1/1/2011
תגובות0

הפרשים בין שלב א' לשלב ב' בהליך שומתי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון), חנן בן דוד, משפטן

המעבר בין השלבים הוא על פי ממצאי פקיד השומה והחלטתו לאחר בחינת הדו"חות. בסוף כל אחד מהשלבים יוצאת שומה על סכום מסוים לנישום. על פי הפסיקה אפשר שיהיה פער בסכומי השומות ואף בנימוקי השומה בין השלבים.

1/1/2011
תגובות0

ייבוא זהב לישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עמית כהן, משפטן

התקנים, הכללים והחוקים הרלוונטיים בארץ ובעולם וכל מה שחשוב לדעת בעניין יבוא זהב לישראל כאן בסיקור מיוחד שהכנו בנושא.

1/1/2011
תגובות0

למי שייך האוצר שבים?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - יואב הריס, עורך דין

מצאתם אוצר באניה טרופה – למי שייכים האוצר והאנייה? לבעלי האנייה? ליורשים? לחברה המבטחת? ומהן הזכויות שלכם כמוצאי השלל? גם בעניין איתור אניות טרופות וחילוצן חלים כללים משפטיים.

27/12/2010
תגובות0

תכנון מס החייב בדיווח

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשכ"ז-2006 מונות רשימה של תכנוני מס החייבים בדיווח - לחצו כאן לפרטים החשובים שכדאי לדעת בנושא.

7/12/2010
תגובות0

רומניה מצטרפת לאיחוד המוניטארי האירופאי

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

רעיון השוק המשותף ובתוכו האיחוד המוניטארי, הנו חזון ארוך טווח, המגשים עצמו להלכה ולמעשה.

3/12/2010
תגובות0

חשבוניות פיקטיביות / זרות - לא אמורות לפגוע בזכויות הנישום

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

ככול שמדובר בפקודת מס הכנסה כל שנדרש זה לבחון האם אכן הוצאה ההוצאה לשם ייצור ההכנסה וכי אין בנמצא חשיבות לקיום ההוראות הדווקניות הנוגעות לקיזוז מס תשומות על פי חוק מע"מ. כך, שגם אם החשבוניות שהוצאו אינן תקינות ו/או גם אם אלה הוצאו על ידי גורם לא מוסמך, הרי שליקויים אלה אינם רלוונטיים, שהרי אין הם משנים את העובדה לפיה ההוצאה הוצאה לשם ייצור הכנסה חייבת, כנדרש מסעיף 17 לפקודת מס הכנסה.

3/12/2010
תגובות0

צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהליך אזרחי

מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- חנן בן דוד, משפטן

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מעגן בתוכו את ההגנה על חופש התנועה וקובע כי פגיעה בחופש התנועה תיעשה רק על פי חוק ותעמוד בתנאים הקבועים לכך בחוק. חופש התנועה, מאפשר לכל אדם בישראל לנוע בחופשיות וללא הגבלות, צו עיכוב יציאה מהארץ מגביל את חופש התנועה ועל כן יינתן בתנאים הקבועים לכך בחוק.

1/12/2010
תגובות0

התערבות בית המשפט באשר להחלטת ועדת ערר מקצועית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - אריאל בן אברהם, עורך דין

מאמר זה עוסק במסגרת הדיונית שבו מוגש ערעור לבית המשפט על החלטת ועדה מקצועית, אשר נסמכה על חוות דעת של שמאי מקרקעין מומחה. לטעמנו, החרך המאפשר התערבות של בית המשפט במקרה זה – הנו "דק כשערה", אם בכלל. ובמה דברים אמורים?

13/11/2010
תגובות0

הקמת נאמנות במסגרת צוואה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

סיקור מיוחד בעניין הקמת נאמנות במסגרת צוואה בישראל, תוך התייחסות לחבויות דיווח על פי פקודת מס הכנסה - נאמנות תושב ישראל, תושב חוץ, נאמנות נהנה ונאמנות לפי צוואה.

9/11/2010
תגובות0

סמכות ועדת ערר לפסוק הוצאות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - אריאל בן אברהם, משפטן

במאמר קצר זה, נטען כי ככלל, ערכאת ערעור לא תתערב בשאלה של לפסיקת הוצאות אשר הוחלטה על ידי ועדת ערר שליד ועדה מחוזית לתכנון ובניה. במה דברים אמורים? לוועדת הערר סמכות טבועה, ככל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית, לפסוק הוצאות.

8/11/2010
תגובות0

עורך דין במס הכנסה:הטבות מס ליישובי "קו העימות"

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)

ברשימה זו, משרדנו המתמקד בעריכת דין בתחומים הקשורים למס הכנסה, החלטנו להקדיש מספר שורות להטבות מס ליישובי "קו העימות". הסעיף הרלוונטי בחקיקה ובפקודת מס הכנסה בפרט - העוסק בנושא הנו סעיף 11 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

3/11/2010
תגובות0

אתיופיה - פוטנציאל כלכלי ותיירותי אדיר

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

אתיופיה הינה מדינה מזרח אפריקנית מרתקת, אשר לה מורשת עתיקה ועשירה של נצרות אורתודוכסית הנשמרה מזה שנים. החקלאות והתיירות הינם בעלי פוטנציאל אדיר למימוש נרחב יותר אשר מתבקש בשלב זה בו נמצאת אתיופיה כיום.

1/11/2010
תגובות0

ווידוא תקינות חשבונית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקאנוב, משפטן

בחיי המסחר, חשוב מאוד לעוסק אשר מזמין סחורה או שירות לוודא כי עבור התשלום שהוא מעביר יקבל חשבונית עסקה תקינה וזאת על מנת שיוכל לנכות מס תשומות לכשיהיה חייב במס בעסקאותיו הבאות. החשיבות הזו מקבלת משנה תוקף במיוחד לאור התופעה של חשבוניות פיקטיביות.

13/10/2010
תגובות0

פטור ממס לריבית על כספים בחשבון בנק של תושב זר בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

סעיף 4א לפקודת מס הכנסה קובע את כללי המקור ואת תוקפם בזירה הבינלאומית.

8/10/2010
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם