מס הכנסה: בטלות השומה עקב העדר הנמקה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עידן גור, עורך דין

סעיף 158א(ב) לפקודת מס הכנסה קובע כדלקמן: "בהודעה על שומה או בצו כאמור בסעיף קטן (א), יפרט פקיד השומה, בנוסף לנימוקים לאי קבלת הדו"ח או ההשגה, גם את הדרך שלפיה נעשתה השומה"..

5/1/2010
תגובות0

מיסוי בין לאומי: הלבנת כספים באיטליה ב-5% מס- מהלך כלכלי נכון או חדירת המאפיה לשלטון?

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

מחקרים מלמדים כי המלחמה בהעלמות מס משולה למלחמה בתחנות רוח.

5/1/2010
תגובות0

אישה וילדים בישראל לא בהכרח מונעים ניתוק תושבות

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

בנסיבות מסוימות בהן מכלול קשריו הכלכליים והחברתיים של אדם הינם במדינה אחת, אזי עשוי הוא להיחשב כתושב אותה מדינה, חרף העובדה שאשתו וילדיו, היינו תאו המשפחתי, מצוי במדינה אחרת ובכך להיות פטור מכל חובת דיווח או תשלום מס בישראל , בעוד שאשתו תחויב בישראל.

3/1/2010
תגובות0

תושב חוץ על פי פקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

ישנה חשיבות רבה להגדרתו של אדם כתושב ישראל או כתושב חוץ מבחינת חבויות המס בהם הוא חב. בעבר, פקודת מס הכנסה הגדירה אדם כ-"תושב חוץ" ככל "מי שאינו תושב ישראל". החל מיום 1.1.07 הורחבה ההגדרה של "תושב חוץ" מתוך מטרה לאפשר וודאות לנישומים, זאת באמצעות הכנסת מבחן טכני, כמותי, אשר נישום העומד בתנאיו מהווה תושב חוץ.

3/1/2010
תגובות0

ניכוי הוצאות בגין החזקת רכב

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רוסלן ביקנוב, משפטן

הכלל הבסיסי בדבר ניכוי הוצאות מוצא את ביטויו בסעיף 17 לפקודת מס הכנסה: "לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו – זולת אם הניכוי הוגבל או לא-הותר על פי סעיף 31 – יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד..."

3/1/2010
תגובות0

נדל"ן-פירוק שיתוף במקרקעין- זכות לקניין מול זכות הפרט להיות חופשי ומגבלות החוק

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עדי נויוביץ

בבואנו לבחון תביעה לפירוק שיתוף לעולם יהיה עלינו לבצע איזון בין זכותו של שותף ואו שותפים לקניינם למול זכותו של מבקש הפירוק להיות חופשי.

2/1/2010
תגובות0

תואר שני בבחינת הוצאה מוכרת ע"פ פקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - יאנה שפירו, משפטנית

בערעור 1122/03 היכל יאיר נ' פקיד שומה גוש דן נדונה השאלה האם יש להתיר למערער בשנת המס 2000 , ניכוי סכומים ששולמו כשכר לימוד, עבור לימודי תואר שני במינהל עסקים שלמדה רעייתו,הגב' רוויטל היכל, רואת חשבון בהכשרתה, ואשר מומנו על ידי מעבידה, בנק לאומי לישראל בע"מ.

2/1/2010
תגובות0

חבות מס שבח בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - יאנה שפירו, משפטנית

חוק מיסוי מקרקעין מטיל את המס על הרווח ההוני – שבח – הנוצר כתוצאה ממכירתה של זכות במקרקעין (מכירת נכס מקרקעין להבדיל ממכירה של נכסי מיטלטלין אחרים) או מפעולה באיגוד מקרקעין (מכירה או הקצאה של מניות באיגודי מקרקעין).

1/1/2010
תגובות0

מיסוי ע"פ פקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אודליה לזימי, משפטנית

סוגיית פרשנות חוקי המס בישראל הנה בין הסבוכות והמורכבות במערכת המשפט בישראל והדבר מעורר קושי מיוחד בקרב הציבור הרחב המבקש להתקשר בעסקה ולכלכל צעדיו בהתאם לחבויות המס.

1/1/2010
תגובות0

התרת נישואי תערובת

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - שירה לוי, עורכת דין

התרת נישואי תערובת בין דתות שונות - איך זה עובד? על הליך התרת הנישואין, מתי קיים צורך בגירושין על פי דין דתי וכל מה שצריך לדעת בנושא הרגיש, כאן בסיקור מיוחד זה.

1/1/2010
תגובות0

חברה נשלטת זרה (CFC)

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

על אף שככלל מכבדת חקיקת המס בישראל את העיקרון שאישיותו המשפטית של חבר בני אדם הנה נפרדת מזו של בעלי מניותיו, רפורמת המס הוסיפה הוראה לפיה ניתן למסות בישראל אדם על רווחים שלא חולקו בחבר זר שבבעלותו, גם אם החבר איננו עונה על הגדרת התושבות לצורכי מס בישראל.

1/1/2010
תגובות0

היחס בין הוראות החוק החלות על תשלום ביתר של מס קניה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - יאנה שפירו, משפטנית

שאלת היחס בין הוראת החוק החלות על תשלום ביתר של מס קניה נדונה במסגרת ע"א 6080/97 קמור רכב בע"מ נ' מדינת ישראל - להלן סיקור משפטי מיוחד בנושא.

1/1/2010
תגובות0

האמנה בין רומניה ליוון בדבר מניעת מסי כפל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

רומניה ובולגריה, ברצותן לכרות אמנה למניעת מסי כפל לגבי מיסים על הכנסה ועל רכוש, אשרו את תחולת האמנה ביום ה-17 לספטמבר 1991.

1/1/2010
תגובות0

הוראות ניהול פנקסים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - שרון פישמן, עורכת דין

במאמר זה נבקש להתמקד באחת החובות המוטלות על עוסק במתן שירותים והיא ניהול ספר הזמנות על פי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסים), התשל"ו-1976.

1/1/2010
תגובות0

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961, הקובע כללים לעניין מיסוי הקצאת מניות ואופציות לעובדים, מהווה חריג לכלל הקובע כי בגין טובת הנאה שניתנה לעובד יהא משתלם מס הכנסה על ידי מעבידו, אגב ניכויו במקור, בשנת המס בה נתקבלה על ידי עובד טובת ההנאה ובשיעור המס השולי בו מחויב העובד (מכוח סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה).

1/1/2010
תגובות0

הטבות מס ברכישת בית מגורים ברומניה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

"פרויקט הבית הראשון" הינו אחד מן האמצעים בהן נוקטת ממשלת רומניה על מנת להתמודד עם המשבר. מטרתו היא לעודד מתן הלוואות מהבנק לעסקים אשר עוסקים בבניה. התקווה היא כי הפרויקט יתרום לפיתוח בכך שיעודד עסקים ליזום פרויקטים של בנית בתי מגורים. הממשלה מאמינה כי הדבר יסייע ביצירת מקומות עבודה חדשים ובמקביל רווחת הפרט תעלה עקב עלייה בהיצע של בתי המגורים שיבנו.

1/1/2010
תגובות0

סיווג הכנסה מדמי שכירות מנכס ששימש חברה בבעלות בעל הנכס כהכנסה מיגיעה אישית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, עורך דין

ההשלכות הפיסקאליות של סיווג הכנסה ככזו שהופקה אגב "יגיעה אישית" לעומת סיווגה כהכנסה שהופקה שלא "ביגיעה אישית" עלולות בקונסטלציה כזו או אחרת להתגלות כקרדינאליות עבור נישומים שונים.

1/1/2010
תגובות0

התנהגות עובד המאפשרת פיטוריו ללא זכאות לפיצויי פיטורין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רותם סלע, משפטנית

ככלל, מדיניות בתי הדין בנושא היא כי פיטורי עובד כשלעצמם מהווים פגיעה חמורה ועונש מספק ולכן יבחנו נסיבות המקרה בכללותן ורק במצב של הפרת משמעת חמורה ישללו הפיצויים - קראו כאן בהרחבה בנושא.

1/1/2010
תגובות0

עשיית עסקים בסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - אבי לוי, עורך דין

"דסק סין" במשרדנו מתמחה במתן פתרונות משפטים ומסחריים כוללים לחברות ואנשי עסקים המנהלים עסקים בסין או השואפים להיכנס לשוק הסיני העצום.

1/1/2010
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם