נדל"ן-פירוק שיתוף במקרקעין- זכות לקניין מול זכות הפרט להיות חופשי ומגבלות החוק

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- עדי נויוביץ

בבואנו לבחון תביעה לפירוק שיתוף לעולם יהיה עלינו לבצע איזון בין זכותו של שותף ואו שותפים לקניינם למול זכותו של מבקש הפירוק להיות חופשי.

2/1/2010
תגובות0

תואר שני בבחינת הוצאה מוכרת ע"פ פקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - יאנה שפירו, משפטנית

בערעור 1122/03 היכל יאיר נ' פקיד שומה גוש דן נדונה השאלה האם יש להתיר למערער בשנת המס 2000 , ניכוי סכומים ששולמו כשכר לימוד, עבור לימודי תואר שני במינהל עסקים שלמדה רעייתו,הגב' רוויטל היכל, רואת חשבון בהכשרתה, ואשר מומנו על ידי מעבידה, בנק לאומי לישראל בע"מ.

2/1/2010
תגובות0

חבות מס שבח בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - יאנה שפירו, משפטנית

חוק מיסוי מקרקעין מטיל את המס על הרווח ההוני – שבח – הנוצר כתוצאה ממכירתה של זכות במקרקעין (מכירת נכס מקרקעין להבדיל ממכירה של נכסי מיטלטלין אחרים) או מפעולה באיגוד מקרקעין (מכירה או הקצאה של מניות באיגודי מקרקעין).

1/1/2010
תגובות0

מיסוי ע"פ פקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - אודליה לזימי, משפטנית

סוגיית פרשנות חוקי המס בישראל הנה בין הסבוכות והמורכבות במערכת המשפט בישראל והדבר מעורר קושי מיוחד בקרב הציבור הרחב המבקש להתקשר בעסקה ולכלכל צעדיו בהתאם לחבויות המס.

1/1/2010
תגובות0

התרת נישואי תערובת

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - שירה לוי, עורכת דין

התרת נישואי תערובת בין דתות שונות - איך זה עובד? על הליך התרת הנישואין, מתי קיים צורך בגירושין על פי דין דתי וכל מה שצריך לדעת בנושא הרגיש, כאן בסיקור מיוחד זה.

1/1/2010
תגובות0

חברה נשלטת זרה (CFC)

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רועי נחום, משפטן

על אף שככלל מכבדת חקיקת המס בישראל את העיקרון שאישיותו המשפטית של חבר בני אדם הנה נפרדת מזו של בעלי מניותיו, רפורמת המס הוסיפה הוראה לפיה ניתן למסות בישראל אדם על רווחים שלא חולקו בחבר זר שבבעלותו, גם אם החבר איננו עונה על הגדרת התושבות לצורכי מס בישראל.

1/1/2010
תגובות0

היחס בין הוראות החוק החלות על תשלום ביתר של מס קניה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - יאנה שפירו, משפטנית

שאלת היחס בין הוראת החוק החלות על תשלום ביתר של מס קניה נדונה במסגרת ע"א 6080/97 קמור רכב בע"מ נ' מדינת ישראל - להלן סיקור משפטי מיוחד בנושא.

1/1/2010
תגובות0

האמנה בין רומניה ליוון בדבר מניעת מסי כפל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

רומניה ובולגריה, ברצותן לכרות אמנה למניעת מסי כפל לגבי מיסים על הכנסה ועל רכוש, אשרו את תחולת האמנה ביום ה-17 לספטמבר 1991.

1/1/2010
תגובות0

הוראות ניהול פנקסים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - שרון פישמן, עורכת דין

במאמר זה נבקש להתמקד באחת החובות המוטלות על עוסק במתן שירותים והיא ניהול ספר הזמנות על פי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסים), התשל"ו-1976.

1/1/2010
תגובות0

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית משה כהן, עורך דין

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961, הקובע כללים לעניין מיסוי הקצאת מניות ואופציות לעובדים, מהווה חריג לכלל הקובע כי בגין טובת הנאה שניתנה לעובד יהא משתלם מס הכנסה על ידי מעבידו, אגב ניכויו במקור, בשנת המס בה נתקבלה על ידי עובד טובת ההנאה ובשיעור המס השולי בו מחויב העובד (מכוח סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה).

1/1/2010
תגובות0

הטבות מס ברכישת בית מגורים ברומניה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - גיל מור, עורך דין

"פרויקט הבית הראשון" הינו אחד מן האמצעים בהן נוקטת ממשלת רומניה על מנת להתמודד עם המשבר. מטרתו היא לעודד מתן הלוואות מהבנק לעסקים אשר עוסקים בבניה. התקווה היא כי הפרויקט יתרום לפיתוח בכך שיעודד עסקים ליזום פרויקטים של בנית בתי מגורים. הממשלה מאמינה כי הדבר יסייע ביצירת מקומות עבודה חדשים ובמקביל רווחת הפרט תעלה עקב עלייה בהיצע של בתי המגורים שיבנו.

1/1/2010
תגובות0

סיווג הכנסה מדמי שכירות מנכס ששימש חברה בבעלות בעל הנכס כהכנסה מיגיעה אישית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, עורך דין

ההשלכות הפיסקאליות של סיווג הכנסה ככזו שהופקה אגב "יגיעה אישית" לעומת סיווגה כהכנסה שהופקה שלא "ביגיעה אישית" עלולות בקונסטלציה כזו או אחרת להתגלות כקרדינאליות עבור נישומים שונים.

1/1/2010
תגובות0

התנהגות עובד המאפשרת פיטוריו ללא זכאות לפיצויי פיטורין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - רותם סלע, משפטנית

ככלל, מדיניות בתי הדין בנושא היא כי פיטורי עובד כשלעצמם מהווים פגיעה חמורה ועונש מספק ולכן יבחנו נסיבות המקרה בכללותן ורק במצב של הפרת משמעת חמורה ישללו הפיצויים - קראו כאן בהרחבה בנושא.

1/1/2010
תגובות0

עיקרון התרת ניכוי תשומות לעוסק ותום לב

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

סעיף 38 (א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 קובע "עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לעניין זה המנהל

1/1/2010
תגובות0

מיסוי דמי שכירות מדירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד - ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - עמית כהן, משפטן

כאשר דמי השכירות עולים על 9,360 ₪ (דהיינו הכנסה הגבוהה פי שתיים בערך מן התקרה הפטורה) עומדים בפני הנישום שני מסלולי המס הרלוונטיים הבאים - מסלול מס מופחת והמסלול הרגיל.

1/1/2010
תגובות0

עשיית עסקים בסין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - אבי לוי, עורך דין

"דסק סין" במשרדנו מתמחה במתן פתרונות משפטים ומסחריים כוללים לחברות ואנשי עסקים המנהלים עסקים בסין או השואפים להיכנס לשוק הסיני העצום.

1/1/2010
תגובות0

המבחן הטכני לקביעת תושבות היחיד

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

על פי ההגדרה לעניין תושבות בפקודת מס הכנסה, ניתן להיכנס להגדרת "תושב" גם מבלי לבחון מבחינה מהותית האם מרכז חייו של אדם נמצא בארץ, לרבות אי בחינת הזיקות המשפחתיות, הכלכליות והחברתיות. הפקודה קובעת שתי חלופות אשר ידונו להלן.

1/1/2010
תגובות0

שינוי בשיטת הדיווח למע"מ

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) עמית כהן, משפטן

במסגרת תיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975, שונה חוק מע"מ בכל הנוגע לתוכן הדיווח התקופתי, אופן הגשתו ועוד. התיקון, מרחיב את היקף הדיווח על עסקאותיהם ותשומותיהם של עוסקים וכמו כן דורש הגשתם בתדירות חודשית ובאופן מקוון (On Line) בלבד.

1/1/2010
תגובות0

העלמת מס על פי פקודת מס הכנסה אינה מהווה עבירת מקור

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - אייל פלד, משפטן

העלמת מס על פי פקודת מס הכנסה אינה מהווה עבירת מקור עפ"י חוק איסור הלבנת הון - על רכוש אסור, עבירות מקור והדין הישראלי בנושא בסיקור המשפטי המיוחד שלפניכם.

1/1/2010
תגובות0

מע"מ 0 בגין שרותי מחקר ופיתוח של חברה ישראלית לחברה זרה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון), רותם סלע, משפטנית

בית המשפט התווה מבחני עזר לאיתור מקבל השירות העיקרי, על פיהם יש לבחון את: זהותו של המשלם בעד השירות, את הצדדים לחוזה השירות, את זהותו של הנהנה הדומיננטי מן השירות ואת שאר נסיבות העניין, אשר מהן ניתן ללמוד על זהותו של מקבל השירות.

1/1/2010
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם