חבלת רב החובל - ההכרעה הסופית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - יואב הריס, עורך דין

מעקב: בגיליון 96 של "המטען" עסקנו במעלליו של קפטן הרננדז עת העלה את האנייה Tasman Pioneer על שרטון וגרם נזק רב לאנייה ולמטען גם יחד.

1/1/1900
תגובות0

אי תשלום אגרת בית משפט כעילה למחיקת תביעה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-רותם סלע, משפטנית

כידוע, קיימים תשלומי חובה שונים במדינה ישראל. ביניהם ניתן למצוא תשלומי מיסים, היטלים, ארנונה, דמי השתתפות, אגרות ושאר תשלומים המגיעים למדינה או לרשות בה.

1/1/1900
תגובות0

התנגדות למחיקת פס"ד אשר ניתן בהעדר הגנה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-רותם סלע, משפטנית

כידוע, קיימת זכות גישה חוקתית לכל אדם לערכאות המשפט. זכות זו הינה אחת מזכויות היסוד המנויות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

1/1/1900
תגובות0

מיסוי: על ההבדל שבין הגדרות המונח תושב בפקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- רותם סלע, משפטנית

על פי סעיף 1 לפקודת מס הכנסה ייחשבו יחיד וחבר בני אדם (חברה וגופים מאוגדים דומים) כתושבי ישראל אם מתקיים לגביהם אחד מאלה: לגבי יחיד - מי שמרכז חייו הוא בישראל, לגבי חבר בני אדם - ככל והוא התאגד בישראל, או ככל והניהול והשליטה על עסקיו מופעל מישראל.

1/1/1900
תגובות0

"צוות ישראל – אתיופיה" נדבך חדש בפעילות הבינלאומית של משרד דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי עורכי-דין ונוטריון

מאת: צוות האתר

יותר ויותר אנשי עסקים ישראלים וחברות ישראליות נכנסות לשוק האתיופי, וכיום יחסי המסחר בין ישראל ואתיופיה, הקרובה אלינו לא יותר מ – 3 שעות טיסה, בתנופה.

1/1/1900
תגובות0

עקרונותיה של תמ"א 10/ד/10

מאת: ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - אלי גליקמן, עו"ד - עדי נויוביץ, משפטנית

בתאריך ה- 29.01.2009 התקבלה החלטת החלטת הממשלה מס' 4450 אשר הציבה יעד לפיו עד לשנת 2010 כ- 10% מייצור החשמל במדינה יופק מאנרגיה מתחדשת. הקו המנחה בהחלטה קבע כי לצורך הגשמת היעד יעשה שימוש נרחב בטכנולוגיה הסולארית.

1/1/1900
תגובות0

עבירות שונות על פי חוק המים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

מקורות המים במדינה הינם קניין ציבורי, ככאלה הינם ניתנים לשליטתה של המדינה ומיועדים לצרכי תושביה.

1/1/1900
תגובות0

עיקרון התרת ניכוי תשומות לעוסק ותום לב

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

סעיף 38 (א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 קובע "עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לעניין זה המנהל

1/1/1900
תגובות0

מס הכנסה: חובות דיווח על נאמנות על פי פקודת מס הכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - עמית כהן, משפטן

סעיף 131(א) לפקודת מס ההכנסה הישראלי מונה את רשימת החייבים בהגשת דו"ח שנתי לרשויות המס.

1/1/1900
תגובות0

שינויי מדיניות בסין לגבי השקעות זרות

מאת: אלי דורון, עורך דין - אבי לוי, עורך דין

הממשלה הסינית פרסמה לאחרונה חוות דעת לצורך ניצול אופטימאלי יותר של השקעות זרות בסין ולהתאמתן ההתפתחות הכלכלית של סין.

1/1/1900
תגובות0

איכות הסביבה: עבירות על פי חוק המים

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

מקורות המים במדינה הינם קניין ציבורי, ככאלה הינם ניתנים לשליטתה של המדינה ומיועדים לצרכי תושביה.

1/1/1900
תגובות0

הרחבת חזית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

סעיף 9(5) לתקנות סדר הדין האזרחי קובע כי כתב תביעה יכיל "את העובדות העיקריות המהוות את עילת התובענה, ואימתי נולדה"

1/1/1900
תגובות0

אסטרטגיות חדירה לשוק הסיני

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - עמית כהן, משפטן

הצמיחה בכלכלה הסינית לא מראה סימני האטה, השוק הסיני עצום, ההזדמנויות העסקיות מרובות, וחסמי הכניסה, גבוהים ומורכבים ככל שיהיו, אינם כאלה שאי אפשר להתגבר עליהם.

1/1/1900
תגובות0

עבירות לפי חוק המים וחוק שמירת הניקיון- עבירות נפרדות או מתמשכות-שיקולים בקביעת גזר דינו של נאשם

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-גיל מור, עורך דין

האם זיהום מים אשר נמשך מידי יום ביומו במשך תקופה ארוכה מגלם בתוכו עבירה אחת של זיהום מים כלומר בעבירה אחת אשר נמשכת על פני פרק זמן ארוך או שמא מדובר בעבירות נפרדות כאשר כל זיהום של מים בכל יום או אפילו שעה מהווה למעשה עבירה נפרדת אשר בגינה ניתן יהיה להעניש את המזהם?

1/1/1900
תגובות0

הרשעת תאגידים ונושאי משרה בהם בעבירות איכות סביבה שונות ובעבירות על חוק רישוי עסקים, בגין אותה מסכת עובדתית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)-גיל מור, עורך דין

קיבוץ או מושב המפעילים רפת המזרימה שפכים לתוך מקור מים עוברים בוודאות עבירה על חוק המים. אך האם נסיבות עובדתיות אלה מהוות עבירה גם על חוק שמירת הניקיון או חוק רישוי עסקים.

1/1/1900
תגובות0

מס הכנסה - קביעת מקום הפקת ההכנסה

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

לצורך קביעת מקום הפקת ההכנסה, אם בישראל ואם מחוצה לה, נזקקים אנו ל-"כללי המקור", הקבועים בסעיפים 4א ו- 89(ב)(3) לפקודה.

1/1/1900
תגובות0

ייעוץ מס- מתן שירותים לחברה אמריקאית ע"י חברה קפריסאית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

סעיף 83(a) ל-IRC קובע את אופן המיסוי בארה"ב החל על נכסים אשר נתקבלו בידי ספק שירותים בתמורה לביצוע שירותים כדלקמן.

1/1/1900
תגובות0

ייעוץ מס הכנסה - הכנסה כתוצאה מהעברת ידע וסיווגה כהכנסה הונית

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

רווח הון נוצר בעת מכירת המקור אשר מניב את ההכנסה. עם זאת האבחנה בין הכנסה הונית להכנסה פירותית אינה תמיד ברורה וקלה.

1/1/1900
תגובות0

האמנה למניעת כפל מס בין קפריסין לפולין

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - עדי נויוביץ, משפטנית

קפריסין ופולין קשורות ביניהן באמנה למניעת כפל מס, אשר מטרתה הינה מניעה של כפל מס על נישום בגין אותה הכנסה. אמנה זו תקפה החל מיום 4.6.1992.

1/1/1900
תגובות0

קביעת מקום מושב של חברות לצורכי מס בישראל

מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין רואה חשבון - רותם סלע, משפטנית

בקליפת האגוז, שיטת המס הישראלית אשר היתה בתוקף עד ליום 31.12.2002 התבססה ככלל על הזיקה הטריטוריאלית אשר תחמה את גבולות סמכות המיסוי הישראלית בהתאם לגבולותיה הגיאוגרפיים של מדינת ישראל, אלא שמאז כניסת הרפורמה נקבע, כי החיוב במס יהא על בסיס פרסונאלי;

1/1/1900
תגובות0

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם