חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

הרחבת חובת הדיווח ביחס למקום התושבות לצורכי מס

0

דירוג מאמר:

סעיף 1 לפקודת מס הכנסה מגדיר מיהו "תושב ישראל" ו"תושב" (להלן: "ההגדרה") - ביחס ליחיד קובעת הפקודה, כי תושב ישראל הוא מי שמרכז חייו ממוקם בישראל, כאשר לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר: מקום ביתו הקבוע; מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו; מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע; מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו ומקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים.

בנוסף, נקבעה במסגרת ההגדרה חזקה לפיה מרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל (להלן: "החזקה") -

  1. אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;
  2. אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

חשוב להבהיר כי החזקה הנ"ל ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה.

במסגרת המאבק בתופעת ההון השחור, ועל מנת להרחיב את בסיס המידע הנמצא בידי רשות המסים ולשפר את יכולתה לגבות מס אמת, הורחבה בתיקון מספר 223 לפקודה מיום 7.4.16, חובת הדיווח המוטלת מכוח סעיף 131 לפקודה, בכך שנוסף לו, בין היתר, סעיף 131(א)(5ה) לפקודה, שיחול על דוחות שיש להגישם החל משנת המס 2016 ואילך.

בהתאם לסעיף 131(א)(5ה) לפקודה, יחיד שמתקיימת בו החזקה הקבועה בפסקה (א)(2) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב", שבסעיף 1 לפקודה (המבחן הטכני), קרי בשנת מס מסוימת שהה בישראל לפחות 183 ימים או לפחות 30 ימים וביחד עם השנתיים שקדמו לה שהה בישראל במצטבר לפחות 425 ימים, יגיש דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו בדבר היותו תושב חוץ, שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, אם ישנם כאלה.

הוראות סעיף 131(א)(5ה) לפקודה לא יחולו על אלה:

  1. בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור;
  2. יחיד שמתקיים לגביו האמור בסיפא של פסקה (א)(4) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב", שבסעיף 1, דהיינו, יחיד ששר האוצר כלל אותו בסוגי יחידים שאין רואים אותם כתושבי ישראל למרות שהם נחשבים לכאלה לפי פסקאות (1) או (2) לסעיף (א) להגדרת "תושב ישראל" או "תושב";
  3. עובד זר כהגדרתו בסעיף 48א לפקודה.

הוראות סעיף 131(א)(5ה) מחייבות למעשה את היחיד לבדוק בכל שנת מס, החל משנת המס 2016, האם מתקיימת לגביו אחת החזקות הטכניות הנ"ל, וככל שכן, להגיש דוח מפורט המבהיר מדוע לגישתו של הנישום יש לראות בו כמי שמרכז חייו ממוקם מחוץ לישראל.

נבהיר כי הגשת דוח כאמור לרשות המסים, אינה עניין של מה בכך, הואיל ובמסגרת דוח כזה, על היחיד להוכיח כי מבחינה מהותית, נמצאות מירב הזיקות שלו בשנת המס שבה מתקיימת לגביו אחת החזקות הטכניות הנ"ל, מחוץ לישראל. אי לכך, הכנת דוח כאמור דורשת מומחיות בתחום המסים, במטרה לגבות את טענות היחיד בחקיקה ופסיקה רלבנטיים.

* למידע נוסף בנושא ייעוץ מס, לחצו כאן.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס