חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

שיטת המס בקפריסין

0

דירוג מאמר:

מיסוי חברות 

בהתאם לדין הקפריסאי, רק חברה המנוהלת ונשלטת משטח קפריסין תחשב כחברה תושבת קפריסין לצורכי מס. חברה תושבת קפריסין חייבת במס בקפריסין על כל הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחה לה, ללא קשר למקום הפקתה, בעוד שחברה שאינה תושבת קפריסין חייבת במס בקפריסין אך ורק בגין הכנסה שהפיקה ו/או שנצמחה לה בקפריסין. מס החברות בקפריסין עומד על 12.5%.

דיבידנדים המתקבלים אצל חברה תושבת קפריסין פטורים מתשלום מס חברות (בין אם משולמים ע"י חברה תושבת קפריסין ובין אם משולמים ע"י חברה תושבת חוץ). כמו כן, דיבידנדים המתקבלים אצל חברה תושבת קפריסין פטורים ממס ה–Special Contribution for Defense Tax (להלן: "SCD"), למעט דיבידנדים המשולמים מתוך רווחים שנצטברו במשך תקופה העולה על ארבע שנים. 

הכנסת חברה תושבת קפריסין ממכירת מניות פטורה ממס רווחי הון בקפריסין. מס רווח הון בשיעור 20% מוטל על הכנסות ממכירת נכסי מקרקעין הממוקמים בקפריסין ו/או על מכירת מניות חברה המחזיקה במישרין או בעקיפין בנכסי מקרקעין בקפריסין. יודגש כי מכירת נכסי מקרקעין שנרכשו ע"י חברה בין התאריכים 16 ליולי 2015 ל-31 לדצמבר 2016 תהא פטרה ממס רווח הון במועד מכירתם.

הכנסות ריבית הצומחות במישרין ו/או בעקיפין במהלך העסקים הרגיל של חברה תושבת קפריסין, אינן כפופות להוראות ה-SCD אלא לשיעור מס החברות הרגיל בקפריסין (12.5%).

כללי ניכוי מס במקור

> דיבידנדים: דיבידנדים המשולמים לחברה ו/או ליחיד תושבי חוץ אינם מחויבים בניכוי מס במקור בקפריסין. כאמור לעיל, דיבידנדים המשולמים לחברה תושבת קפריסין אינם מחויבים בניכוי מס במקור, למעט דיבידנדים המשולמים מתוך רווחים שנצטברו במשך תקופה העולה על ארבע שנים (ראה סעיף 27.4 לעיל). חרף האמור לעיל, דיבידנדים ליחיד תושב קפריסין מחויבים בתשלום SCD  בשיעור 17% במסגרת כללי ניכוי מס במקור. 

> ריבית: ריבית המשולמת לחברה ו/או ליחיד תושבי חוץ אינה מחויבת בניכוי מס במקור בקפריסין. ריבית המשולמת לחברה ו/או ליחיד אשר הנם תושבי קפריסין חייבת בתשלום SCD בשיעור 30% במסגרת כללי ניכוי מס במקור. 

> תמלוגים: ככלל, תמלוגים המשולמים לחברה ו/או ליחיד תושבי חוץ בגין שימוש בזכויות בקפריסין כפופות לניכוי מס במקור בשיעור 10%. תמלוגים המשולמים לתושבי חוץ בגין שימוש בזכויות מחוץ לקפריסין פטורים מניכוי מס במקור.  

מיסוי יחידים

יחיד תושב קפריסין חייב בתשלום מס בקפריסין על כל הכנסה שהפיק ו/או שנצמחה לו, ללא קשר למקום הפקתה. יחיד יחשב כתושב קפריסין לצרכי מס אם שהה בקפריסין לתקופה העולה על 183 ימים במהלך שנת מס. 

הכנסה ממכירת מניות ע"י יחיד פטורה ממס רווחי הון בקפריסין. מס רווח הון בשיעור 20% מוטל על הכנסות יחיד ממכירת נכסי מקרקעין הממוקמים בקפריסין ו/או על מכירת מניות חברה המחזיקה במישרין או בעקיפין בנכסי מקרקעין בקפריסין. יודגש כי מכירת נכסי מקרקעין שנרכשו ע"י יחיד בין התאריכים 16 ליולי 2015 ל- 31 לדצמבר 2016 תהא פטרה ממס רווח הון במועד מכירתם.

הכנסה שנתית עד לסך של 19,500 יורו פטורה ממס כאשר מדרגות המס יחולו באופן פרוגרסיבי עד לשיעור מקסימאלי של 35%.

מס ערך מוסף

מס ערך מוסף מוטל בקפריסין על מכירת טובין, מתן שירותים ויבוא טובין ממדינות שאינן נמנות על מדינות האיחוד האירופאי. שיעור מס הערך המוסף המקובל הנו 19%.  

>> מוזמנים להכיר את סניף משרדנו בקפריסין.
>> מידע נוסף בנושא מיסוי בינלאומי, תוכלו למצוא כאן.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס