חיפוש
סניף מרכז: 03-6109100
סניף חיפה והצפון: 04-8147500
חיפוש
רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אמנה ראשונה למניעת כפל מס נחתמת בין שתי המדינות פרו ושוויץ

0
מדורג 5 ע"י 1 גולשים

דירוג מאמר:

ביום 21 לספטמבר 2012 נחתמה לראשונה אמנה למניעת כפל מס בין שתי המדינות פרו ושוויץ. אמנה זו הנה ראשונה מסוגה בין שתי המדינות ונערכה ברוח הסטנדרטים הבינלאומיים ונועדה בנוסף ליעדים הדיפלומטיים לחזק את היחסים הכלכליים בין שתי המדינות.

האמנה נשוא הכותרת עתידה להפחית שיעורי ניכוי המס במקור בגין הכנסות פסיביות, רווחי הון ממימוש ני"ע, תשלומים עבור שירותים טכניים וכדומה. זאת ועוד, האמנה מכלילה בשורותיה סעיף נרחב בעניין חילופי מידע בין רשויות שתי המדינות וגם הוראות בעניין מוסדי קבע והגדרתם. להלן התייחסות צנועה לכלול באמנה.

דיבידנדים – שיעור המס המקסימלי אשר יחול בענייניהם של דיבידנדים המחולקים בין חברות תושבות שתי המדינות האמורות לא יעלה על - 15%. לא למותר לציין כי מצב בו מקבל הדיבידנדים הוא בעל זכויות ביושר שהנו חברה המחזיקה במישרין ולפחות 10% מזכויות ההצבעה של החברה המחלקת, יהא ניתן לחייבו במס בשיעור של 10%.

ריבית – ריבית רגילה המשולמת לבנקים יחול בעניינה שיעורי ניכוי מס במקור בגובה 15%. לעומת זאת, ריבית המשולמת בגין הלוואות הניתנות לחברות במסגרת חוזים מסחריים שיווקיים או מדעיים אזי תהא חייבת בניכוי מס במקור בגובה 15%.

תמלוגים –  ניתן לחייב תמלוגים במס עד שיעור של 15% זאת ככל שעסקינן בתשלומים מכל סוג המתקבלים בעד השימוש, או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרי, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד ידע תעשייתי, מסחרי או מדעי. בנוסף לזאת, המונח "תמלוגים" טומן בחובו תשלומים עבור שירותים טכניים ודיגיטליים אשר בגינן יחולו שיעורי ניכוי מס במקור בגובה 10%.

רווחי הון –  בהתאם להוראות האמנה נשוא כתיבה זו, תושב מדינה המתקשרת אשר מפיק רווחים מהעברת מניות בהון של חברה תושבת המדינה המתקשרת האחרת אשר נכסיה מורכבים, במישרין או בעקיפין, בעיקר ( דהיינו מעל 50%) ממקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה האחרת. בכפוף לאמור, רווחים המופקים על ידי תושב שוויץ מהעברת מניות בהון של חברה תושבת פרו או כל נייר ערך אחר המשקף את ערכה של אותה חברה תושבת פרו כאמור, במישרין או בעקיפין, ניתן לחייבם במס במדינת פרו, בתנאי כי נטל המס לא יעלה על:
• 2.5% מכלל הרווחים במקרים בהם עסקינן בביצוע עסקאות של סחר מניות של חברות תושבות פרו אשר מניותיהן נסחרות שם.
• 8% מסך הרווחים הנצברים בגין עסקאות המבוצעות בגבולות מדינת פרו,
• 15% מסך הרווחים בשאר המקרים.

מוסדי קבע - סעיף 5(3)(B) לאמנה הנדונה מחייב מיזמים המצויים במדינה המתקשרת להקים מוסדי קבע במדינה האחרת, במצב בו ניתנו שירותים על ידי עצמאיים הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת ככל שהאחרונים עבדו במצטבר יותר מ-9 חודשים במהלך תקופה בת 12 חודשים.

כניסה לתוקף
 
כל מדינה מתקשרת תודיע לאחרת, בצינורות הדיפלומטיים, על השלמת ההליכים הנדרשים על פי הדין שלה לכניסתה של אמנה זו לתוקף. האמנה תיכנס לתוקף בתאריך קבלתה של המאוחרת מבין הודעות אלה. להוראות אמנה זו יהיה תוקף:
(א)      בזיקה למסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה הנצמחים ב-1 בינואר לשנה העוקבת לשנה בה נכנסה לתוקף או אחרי יום זה;
(ב)      בזיקה למסים אחרים על הכנסה, על מסים שאפשר לחייב בהם בכל שנת מס המתחילה ב-1 לשנה העוקבת לשנה בה נכנסה לתוקף, או אחרי יום זה.

תגובות הגולשים

הוסף תגובה

שנה קוד אבטחה
© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן ועמית גרוס