מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן


הנחיות רשות המיסים בנוגע לעסקאות רכבים משומשים בידי סוחרי רכב

ביום 18.5.2020 פרסמה רשות המיסים את הוראת פרשנות 1/2020, שעניינה אופן הטיפול בעסקאות תיווך או מכירה של רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומש. מטרת הוראה זו להבהיר את עמדת רשות המיסים בכל הנוגע למחירי עסקאות מכירת רכבים משומשים בידי עוסק בתחום מסחר ברכבים משומשים.
 
עסקאות בידי עוסקים בענף כלי הרכב המשומשים (רכבים פרטיים, אופנועים או טרקטורונים) מתאפיינות בשני סוגים עיקריים:
1. עסקאות תיווך – בהן מקבל העוסק מבעלי הרכבים המשומשים את הרכב ומעמידו למכירה תוך שבמקביל מנפיק לבעל הרכב אסמכתא בעניין זה. לאחר מכירת הרכב, הקונה מעביר את התמורה למתווך, אשר מעבירו למוכר בניכוי עמלת התיווך. לאחר המכירה נדרש העוסק להוציא חשבונית מס או עסקה על שם בעל הרכב שנמכר המפרטת את סכום העמלה ששולמה למתווך.
2. עסקאות קניה ומכירה – בהן רוכש העוסק את הרכב המשומש מבעליו ונחתם הסכם רכישה, בו מפורט סכום המכירה.

העוסק נדרש להוציא חשבונית מס או חשבונית עסקה על שם בעל הרכב שנמכר המפרטת את ההפרש בין מחיר רכישת הרכב המשומש ומחיר מכירתו. סעיף 7 לחוק מס ערף מוסף, תשל"ו-1975 ("החוק"), קובע כי באופן כללי מחיר עסקה הוא התמורה שהוסכם עליה לרבות כל מס, היטל, אגרה וכל הוצאה אחרת שהוצאה במהלך ביצוע העסקה או תשלום חובה אחר. ואולם, סעיף 5(א) לחוק קובע כי במכירת נכסים משומשים מסוימים, על ידי מי שעסקו הוא במכירת נכסים משומשים אלו, מחיר העסקה יהיה ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה של הנכס המשומש. תקנה 2 לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976 ("התקנות"), הותקנה מכוח סעיף 5(א) לחוק וקובעת כי בעת מכירה של רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומשים, בידי עוסק שעוסק בקנייה ומכירה של כלי רכב משומשים, יחול סעיף 5 וגובה המס ייגזר מההפרש בין מחיר המכירה למחיר הקניה. מאידך, הוראות אלו לא יחולו בעת מכירת רכב משומש, אם הרכב המשומש נרכש מעוסק שרשאי לנכות את מס התשומות ששולם בגין יבוא או רכישת הרכב. בנוסף, תקנה 5 לתקנות מסדירה את סוגיית הפיקדון/ערובה שנמסרו להבטחת ביצוע העסקה. יש לראות את הפיקדון או הערובה כחלק ממחיר העסקה לאחר שישה חודשים מרגע שניתנו, אלא אם הם הוחזרו או הפכו לחלק ממחיר העסקה עוד קודם לכן, בכפוף לחריג לפיו הסכם בכתב (או נוהג בענף מסוים) המאריך את תקופת החזקת הפיקדון/הערובה למעלה משישה חודשים, יראו אותם כחלק ממחיר העסקה בתום חודש לאחר תום התקופה שהוסכמה.
 
הוראת הפרשנות עבור טיפול בעסקאות תיווך רכב משומש:
עוסק הפועל בעסקאות תיווך נדרש להוציא לקונה שובר קבלה עבור כל אחד מהתקבולים בנפרד בעת קבלת התמורה וכן נדרש לנהל ספר תיווך. כאשר העוסק מעביר את התשלום למוכר עליו להוציא חשבונית מס או חשבונית עסקה על שמו של המוכר, כאשר מחיר העסקה הוא כאמור בגובה העמלה שהוסכמה בין הצדדים. כספי הפיקדון שיוותרו אצל העוסק בתום שישה חודשים, ייראו כחלק ממחיר העסקה וחייבים במלוא המס.
 
הוראת הפרשנות עבור עסקאות קניה ומכירה של רכב משומש בידי עוסק:
עסקאות מסוג זה כפופות להוראות סעיף 5(א) לחוק ולתקנה 2(א) לתקנות, הקובעות כי מחיר העסקה לצורך מס יהיה ההפרש בין מחיר המכירה למחיר הקנייה, והחשבונית שיוציא העוסק יהיה בהתאם. הוראות אלו יחולו על כל רכב שנמכר בנפרד. בנסיבות בהן מחיר הקנייה גבוה ממחיר המכירה, אזי מחיר העסקה יהיה אפס. מחד, במקרה זה לא תחול חבות מס, ומאידך לא ניתן להקטין את מחיר עסקאות אחרות דומות. כמו כן, במידה והרכב המשומש נרכש מעוסק הרשאי לנכות מס תשומות בגין או רכישה או ייבוא של רכב, לא יחולו הוראות סעיף 5(א) לחוק ותקנה 2 לתקנות, ועל העוסק להוציא חשבונית בגובה מלוא סכום התמורה שהתקבלה עבור המכירה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4.75 ע"י 4 גולשים

עשוי לעניין אתכם

החשש ברפורמת גביית המס רק על פי צווי שומה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

נבקש לעדכנכם כי מנהל רשות המסים מבקש לקדם רפורמה ולתקן במסגרת חוק ההסדרים את פקודת מס הכנסה באופן שיאפשר לרשויות המס להוציא צווי שומה לעסקים בלא ביקורת שיפוטית ולנקוט מכוחם בהליכי גביה עוד טרם שמיעת טענותיו של הנישום כנגד המס הנדרש ממנו בפני בית המשפט.

דיבידנד בין חברות שמקורו ברווחי שערוך

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

האם סכומי כסף המחולקים מחברות בנות לחברת אם, הנובעים מרווחי שערוך, הינם בגדר דיבידנד "שמקורו בהכנסות" אצל חברת האם? קראו כאן בהרחבה בנושא.

חוב עבר של בעלים קודמים כהוצאה לצורך חישוב מס שבח

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

פסק הדין ו"ע 43873-12-18 קיסריה השקעות בע"מ נ' מס שבח תל אביב 1 דן בשאלה האם הוצאות ארנונה והיטלי תיעול שהוצאו בגין חובות העבר של המחזיקים הקודמים בנכס מותרות בניכוי לפי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963?

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם