מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולשטיין, משפטן


נבקש לעדכנכם, כי לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושלושה שיתקיימו בתאריך ה-2.3.2020, פרסמה רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה בתחום שומה וביקורת ברשות המיסים, הנחיות והוראות מיוחדות בנושא מיסוי התשלומים המתבצעים בתקופת הבחירות על ידי מועמדים, מפלגות קיימות, מפלגות חדשות וועדת הבחירות.
 
בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1996 (להלן: "החוק") ובתקנות מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו-1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן: "הוראות הדין המיוחד"). בהתאם להנחיות רשות המיסים, גוף המעסיק עובדים או המבצע תשלומים לעובדים ואשר מחויב בניכוי מס במקור נדרש לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו או באזור בו מתנהל מטה הבחירות. ההנחיות מגדירות את תקופת הבחירות לכנסת הבאה כשתי תקופות: התקופה הראשונה המשותפת לכל המפלגות חלה בין התאריכים 26.1.20-10.3.20 + התקופה השנייה חלה רק עבור מפלגות המקיימות פריימריז, למשך 30 ימים אשר מהיום שלאחר הבחירות המקדימות.
 
בנוסף קובעות ההנחיות כי הוראות הדין המיוחד חלות אך ורק על תשלומים שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
1. התשלום בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי העניין, בתקופת הבחירות, אך לא בעד דמי שכירות.
2. המשלם הוא מפלגה, רשות הממונה על פי דין על ביצוע הבחירות או מועמד לבחירות מוקדמות. בדגש על כך כי חברות כוח אדם אינן נחשבות כ-"משלם" הכפוף להוראות המיוחדות.
3. העבודה או השירות נעשו רק בתקופה הבחירות. התשלום הכולל ליחיד אינו עולה על 11,700 ₪ בבחירות לכנסות ה-23, ו/או סכום של 8,800 ₪ (בשנת 2019) ו-8,900 ₪ (בשנת 2020) בבחירות המוקדמות (פריימריז). 
4. מקבל התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שרות בתקופת הבחירות בלבד, דהיינו אינו נמנה על עובדיו או ספקיו הקבועים של המשלם.

סוגי התשלומים השכיחים בתקופת הבחירות: הנחיות מפרטות לגבי סוגי התשלומים השכיחים בתקופת הבחירות: פרסום מודעות בעיתונים או באמצעים אלקטרוניים, הפצת תעמולת בחירות לתיבות הדואר או בכרזות, תשלום לפעילי הרשימות ולנציגיהן בקלפיות, למזכירי קלפי, תשלום לטלפנים, שמירה וסדרנות, הסעות והובלות וכו'. מאידך, ההנחיות מסייגות סוגי תשלומים שאין לראותם כתשלום ב"תקופת בחירות": תשלום לבתי דפוס, שכירת מבנים, רכישת ציוד, רכישת מוצרי מזון וכיבוד וכו'.
 
"מס מיוחד" על תשלומים בתקופת בחירות: בהתאם להנחיות, על תשלום ב-"תקופת הבחירות" יחול מס מיוחד שאיננו בשיעור מס הכנסה הקבוע בדין. המס המיוחד יוטל על מלוא התשלום בשיעור של 25%, ללא זכות לנכות, לקזז, להפחית או לקבל פטור כלשהו. יצוין כי שיעור המס המיוחד נותר גם במצב בו הכנסתו של מקבל התשלום מביאה אותו למדרגת מס שולי הנמוכה מ-25%. לגבי התשלום האמור יחולו בנוסף ההוראות הבאות:
1. כיוון שהתשלום אינו מוגדר כ"הכנסה" לפי פקודת מס הכנסה, קבלתו אינה מחייבת הגשת דוח למס הכנסה.
2.  התשלום אינו "הכנסה" או "שכר", לעניין חוק מס ערך מוסף, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי - למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה.
בהתאם להוראות, מקבל תשלום אינו רשאי לדווח על כך כהכנסה רגילה ולשלם בגינה מס הכנסה עפ״י הפקודה.
 
הדיווח ותשלום המס המיוחד: משלם יגיש לפקיד השומה דיווח על תשלומים שביצע עד ה-16 לחודש העוקב לחודש התשלום. הדו"ח יוגש על גבי טופס 102 שיופק ע"י משרד השומה בו מתנהל תיק המשלם.
 
מיסוי תשלומים "אחרים" בתקופת הבחירות:  כל סכום ששולם העולה על הסכומים שהוצגו לעיל (11,700 ₪, 8,800 ₪ או 8,900 ₪), או תשלומים שניתנים לעוסק במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו ייראו כהכנסה לצורך הפקודה במלואם (כולל חובת ניכוי מס במקור ככל שחלה).
 
מיסוי תשלומים לקטינים: חרף האמור, תשלומים המשולמים לקטין מתחת לגיל 18 ייראו כהכנסת עבודה בהתאם לסעיף 2(2) לפקודה, ותחול עליהם חובת ניכוי במקור.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4.66 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מיסוי עסקאות קומבינציה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); בן מוגרבי עו"ד; דנה מקמל', משפטנית

בשל העובדה שבעסקת קומבינציה אין תמורה שמועברת במזומן, עולה השאלה כיצד מנהל מיסוי מקרקעין צריך לקבוע את השווי של עסקאות מסוג זה. שאלה זו חשובה מכיוון שמיסוי הוא גורם משמעותי בקביעת המחיר הסופי שישלם הרוכש עבור הדירה - לאורך השנים התפתחו מספר גישות לצורך מענה על שאלה זו.

אישור ניכוי מס במקור - הוראת ביצוע 2020

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ביום 1.1.20 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע 02-2020 של מס הכנסה לשנת המס 2020 אשר עוסקת באישורי ניכוי מס במקור ובאישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 והתקנות מכוחה.

מחילת חוב לספק בחו"ל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

לנו ניסיון רב בהתנהלות שומתית מסוג זה ובקיאות בכל הקשור בהתנהלות של יבואן ישראלי מול ספק זר ולמורכבות העלולה להיווצר מול רשויות המס ופקידי השומה.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם