מאת: אלי דורון, עורך דין- ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון)- גיל מור, עורך דין


בעשורים האחרונים גברה המודעות לנושאי איכות הסביבה, וברור לכל הצורך בהקפדה על מניעת מפגעים סביבתיים באמצעות הסברה, אכיפה וענישה מרתיעה.

אחד הכלים המשמעותיים באכיפת דיני איכות סביבה הוא הטלת אחריות על נושאי משרה בתאגידים המזהמים את הסביבה, שכן בידם האמצעים הסבירים לנקוט על מנת למנוע את העבירה.

קיימים שלושה חוקים מרכזיים המטילים אחריות על נושאי משרה בתאגידים לעניין עבירות איכות סביבה והם:

סעיף 11 ג לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 הקובע כי:
(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 11 על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו. המפר הוראה זו, דינו-כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
לעניין סעיף זה, "נושא משרה"-מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.
(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 11 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

סעיף 20כב לחוק המים, תשי"ט-1959 קובע:
נעברה עבירה לפי סעיף 20כא בידי תאגיד, ייאשם גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד בכיר באותו תאגיד, האחראי לעניין הנדון, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע או להפסיק את העבירה.

סעיף 15 לחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד-1984 קובע:
(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 13 על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו. המפר הוראה זו דינו- קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין. לענין סעיף זה "נושא משרה"- מנהלת פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.
(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 13 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
יוער, כי גם סעיף 16 לחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 קובע הוראה דומה לגבי אחריות נושא משרה בתאגיד.
מהסעיפים הנ"ל ניתן לראות כי קיימת מגמה לאכיפה יעילה וצודקת הן כנגד מי שאחראי על ביצוע העבירה, והן על הגורם שיכול להשפיע ולמנוע בצורה הטובה ביותר את הישנותה של העבירה בעתיד.

הטלת אחריות הפלילית על נושאי משרה נועדה להמריץ אותם לנקוט אמצעים נאותים ולהבטיח כי יקוימו אמצעי זהירות על מנת למנוע ביצוע עבירות במסגרת התאגיד (ע"פ 3027/90 חברת מודיעים בינוי ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל פ"ד מה(4) 364, 378) .

על מנת להרשיע נושא משרה בתאגיד בעבירות איכות סביבה יש להוכיח שני יסודות מצטברים: הראשון כי הפעולה נשוא העבירה נעשתה בידיעתו, והשני כי נושא המשרה לא נקט אמצעים סבירים להבטחת שמירת החוק או למניעת/הפסקת העבירה.

בפרשת המועצה המקומית דלית אל כרמל (ע"פ 1162/04 המשרד לאיכות הסביבה נ' המועצה המקומית דלית אל כרמל ואח', דינים מח'לד(5) 392) סבר בית המשפט כי רק הטלת אחריות פלילית אישית על נושאי משרה תדרבן את הרשויות להימנע מעבירות על דיני איכות הסביבה, ותרתיע את הרשויות מלהפר הוראות דין. הטלת אחריות על הרשויות בלבד אינה מרתיעה די, ויש בה להטיל נטל כספי על הציבור כולו במקום מי שאחראי ליצירת הזיהום, למחדלי הרשות ולהפרת הוראות החוק.

עוד נאמר שם כי הרציונאל העיקרי להטלת האחריות האישית הינו על כן ההנחה כי התאגיד אינו אלא דרך להתאגדות בני אדם לביצוע פעולות כלשהן, ובהעדר אחריות של נושאי המשרה עלול התאגיד לשמש "מסך" המפריד בין המבצעים האמיתיים לבין האחריות הפלילית, ולסייע למבצעים בפועל להתחמק מאחריות".

לאור חקיקה משמעותית זו, הוגשו בשנים האחרונות תביעות פליליות בבתי המשפט כנגד נושאי משרה בגין אי נקיטת אמצעים למניעת עבירות על דיני הסביבה. באופן זה הורשעו ראשי עיריות, מנהלי חברות ומפעלים בגין אי קיום צווי ניקוי ע"פ החוק לשמירת הניקיון, השלכת פסולת, זיהום מים וים, זיהום אוויר ועוד, וזאת תוך התחייבות להימנע מעבירה בעתיד והשתת קנסות כספיים גבוהים המשולמים לקרן לשמירת הניקיון.

דוגמא לכך בת"פ 002846/07 מדינת ישראל נ' עיריית לוד שניתן בשנת 2009, שם הורשעה העירייה ונושא משרה בה בגין אי ביצוע צו ניקוי והפרת חובת פיקוח, והושת עליהם קנס בגובה 127,500 ₪.

לאור המודעות הסביבתית הגוברת, מן הראוי שתמשך המגמה של הגשת תביעות כנגד חברות ומפעלים והעומדים בראשם המסירים מעצמם אחריות למניעת מפגעים סביבתיים.
משרד דורון טיקוצקי הינו בעל ניסיון וידע רב בתחום דיני הסביבה, ומתמחה מזה שנים רבות בייצוג בתחום בהליכים פליליים ואזרחיים כאחד. לליווי משפטי שוטף וניהול תיקי סביבה יש לפנות לעו"ד גיל מור.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

ייעוץ משפטי לנפגעים מקרינה

מאת: אלי דורון, עו"ד

ייעוץ משפטי לנפגעים מקו מתח גבוה ו/או מכל גורם המפיץ קרינה בערכים גבוהים, ע"י עו"ד יוצאי מומחים בדיני איכות סביבה

זהירות - קרינה משדה מגנטי

מאת: אלי דורון, עו"ד

ארגון הבריאות העולמי קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לקרינה משדה מגנטי בדרגה העולה על 4 מיליגאוס בממוצע מהווה גורם אפשרי לתחלואה בסרטן.

רשות המסים דואגת לאיכות הסביבה ומעודדת "מס ירוק"

מאת: ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); אלי דורון, עו"ד, טל חשוב, משפטן

כידוע, לאיכות הסביבה חשיבות רבה בחיינו, ולשמחתנו המודעות לתחום חשוב זה הולכת וגדלה עם השנים, במיוחד נוכח שינויי האקלים השליליים להם אנו עדים שהינם תוצאה ישירה של הפגיעה בסביבה. אנו רואים במו עינינו מגמות ירוקות ברחבי המדינה, כגון ריקון מיכל האמוניה הצפוי בחיפה, פיזור מתקני מחזור ברחבי הערים, "פחים כתומים" לפסולת אנרגטית, חינוך סביבתי במוסדות חינוך ועוד.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם