מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דורון פסו, עו"ד


מיסוי חברת בית וחברה משפחתית - עדכון שינוי חקיקה

ביום 23.7.19 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה 2/2019 בנושא "הוראות סעיף 64 לעניין חברת בית וסעיף 64א לעניין חברה משפחתית – בעקבות תיקון מס' 245 לפקודת מס הכנסה" (להלן: "החוזר"). החוזר מבהיר את הוראות תיקון 245 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה" ו-"התיקון") שנכנס לתוקפו ביום 1.1.18 ובמסגרתו שונו חלק מן ההוראות הנוגעות ל-"חברת בית" ול-"חברה משפחתית".
 

חברת בית

חברת בית היא חברה "שקופה", כלומר שחבות המס של החברה מיוחסת לבעלי המניות שלה ונכללת בדיווחיהם האישיים, בהתאם לבקשת החברה. טרם התיקון, על מנת שחברה תוגדר כ-"חברת בית" היה עליה להיות חברת מעטים (כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה) שכל רכושה ועסקיה קשורים בהחזקת בניינים. לאחר התיקון שונו התנאים לצורך הגדרתה של חברה כ-"חברת בית", ואלה מוגדרים להלן:
  • חברת מעטים כהגדרת סעיף 76 לפקודה - בשליטת עד חמישה בני אדם, איננה חברה בת (מוחזקת מעל 80% ע"י חברה אחרת), ושאינה מעוררת עניין מיוחד בציבור (כך שחברה ציבורית לא תוכל להיחשב חברת מעטים).
  • מספר בעלי המניות - עד 20 בעלי מניות המחזיקים בחברה במישרין, למעט תאגידים המייחסים את הכנסותיהם לבעלי המניות ("תאגיד שקוף"). יוער כי במידה והחברה הנבחנת מוחזקת ע"י שותפות, כל אחד מהשותפים ייחשב כבעל מניות.
  • זהות בעלי המניות - חברה לא תיחשב כ-"חברת בית" במידה ובעל מניות בה הוא תאגיד אשר יכול לבחור כיצד יוטל עליו המס, בין אם על התאגיד במישרין או על בעלי מניותיו (רלבנטי עבור אגודות שיתופיות חקלאיות בלבד).
  • נכסי התאגיד - הוראות הפקודה מגבילות את סוג הנכסים שניתנים להחזקה על ידי חברת בית: בניין (לרבות הרכוש בו); קרקע עליה הושלמה בניית בניין תוך 5 שנים ממועד רכישתה ע"י החברה; מזומנים שהושקעו לצורך רכישת בניין או קרקע, או רווחים שנצברו; מניות בחברת בית; מניות באיגוד מקרקעין שנרכשו (מעל 50%).
  • סוג העיסוק - חברת בית רשאית לעסוק רק בהחזקת בניינים או קרקעות עליהן ייבנה בניין.

חברת בית רשאית להיות גם "תושב חוץ" כאשר היא תאגיד "שקוף" במדינת התושבות שלה. בעל מניות של חברת בית יצרף את דו"ח המס של החברה לדו"ח המס האישי שלו, וכך תתייתר חובת הגשת דו"ח שנתי עבור החברה.
 
כיצד להפוך לחברת בית? חברה המקיימת את הגדרותיו של סעיף 76 לפקודה והינה חברת מעטים, ואשר הגישה בקשה להירשם כ-"חברת בית" תוך 3 חודשים מיום התאגדותה. חברה רשאית לצאת מהגדרת "חברת בית" במידה והיא תגיש בקשה בהתאם במועדים הקבועים, או תפסיק להיות חברת בית כתוצאה מאי עמידתה בתנאי הפקודה.
 
הסדר המס עבור חברת בית: רווחיה והפסדיה של חברת בית ייוחסו לבעלי המניות לפי שיעור הבעלות במניות החברה. רווחים של חברת בית כפופים למס כחלק מהכנסות בעל המניות, כך שלא יהיו כפופים למס ברמת החברה. המס בגין הרווחים ייגבה או מהחברה או מבעלי המניות. כאשר בעל המניות הוא תאגיד - מיסוי הרווח יהיה בשיעור המס המוטל על הכנסה מדיבידנד. הפסדים של חברת בית לא יקוזזו, לרבות הפסדים שנוצרו טרם תחילת תקופת בעלות במניות חברת הבית, או טרם הפיכתה של חברה ל-"חברת בית".
 
החוזר קובע הוראות לגבי התאמות הנדרשות לביצוע במועד מכירת מניות של חברת בית, לעניין אופן חישוב הרווח שנוצר. לעניין שומה, השגה וערעור נקבע כי חברת בית היא נישום לכל דבר ועניין, וחלות עליה כל החובות שבדין. מרגע קביעת שומה לחברת בית רשאי פקיד השומה לקבוע שומה גם לבעלי מניותיה תוך שנתיים ממועד השומה. השגה תוגש על ידי בעל המניות לשומה שנקבעה עבורו אישית, ולא על השומה שנקבעה לחברה, בעוד שהחברה עצמה תהא רשאית להשיג על השומה שנקבעה לה. במסגרת החוזר מפורטות הוראות מעבר לחברות שהתאגדו טרם כניסת התיקון לתוקף.
 

חברה משפחתית

התיקון משנה את הגדרת "חברה משפחתית". התיקון הרחיב את הגדרת "קרוב" לעניין חברה משפחתית, וקבע כי הוא מאפשר שחבריה של חברה משפחתית יהיו גם בני משפחה הכוללים צאצאיהם של אח/אחות, וכן אח/אחות של הורה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מע"מ בגין שרותי שיווק לחברות זרות

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

לאחרונה ניתנה על ידי רשות המסים החלטת מיסוי שלא בהסכם בנושא: "החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט" שקבעה ששירותי שיווק הניתנים על ידי החברה הישראלית לאתרי אינטרנט בחו"ל לא זכאיות למע"מ בשיעור אפס.

שלילת הטבות מקבלני משנה עפ"י חוק לעידוד השקעות הון

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

בית המשפט המחוזי מרכז דחה ביום 29/8/19 ערעור על שומה שהוצאה למערערת, חברת אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ ולבעל המניות במערערת וקבע כי המערערת אינה זכאית לקבלת הטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, בהיותה של המערערת קבלן משנה המייצר את המוצר ולא היצואן (ע"מ 55611-07-17 אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ ואח' נ' פקיד שומה רחובות).

ביקורת ניכויים לחקלאי ונקודות זיכוי לעובדים זרים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי מלא לחקלאים בעניין ביקורת ניכויים וסוגיות נקודות זיכוי לעובדים זרים במס הכנסה - לחצו כאן לפרטים מלאים בנושא.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם