מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)


מוכרים נכס שקיבלתם במתנה או בירושה בחו"ל? כך תפעלו מול רשות המסים!

כידוע, החל משנת 2003 ובמסגרת תיקון מספר 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), שונתה שיטת המיסוי בישראל משיטת מס "טריטוריאלית", קרי מיסוי כל ההכנסות אשר הופקו או נצמחו בישראל בלבד, לשיטת מס מעורבת, גם "טריטוריאלית" וגם "פרסונלית", שבעיקרה ממסה את כל ההכנסות של יחיד אשר עונה על הגדרת תושב ישראל, בין אם הכנסותיו הופקו בישראל ובין אם צמחו בחו"ל.    
 

משמעות הדברים הינה כי יחיד תושב ישראל המוכר נכס בחו"ל, יהיה חייב לדווח על כך לרשות המיסים בישראל ואף לשלם את המס הנדרש (ככל שחל) על רווח ההון שנוצר מהמכירה כאשר רווח ההון מחושב כסכום שבו עולה התמורה המתקבלת על יתרת המחיר המקורי של הנכס. לגבי מכירת נכס שנתקבל בירושה או במתנה, נקבע במסגרת הוראות סעיף 88 לפקודה כי המחיר המקורי של הנכס הינו השווי שהיה נקבע אילו המוריש מכר את הנכס ויום הרכישה הינו היום שהיה נקבע אילו המוריש/מעניק המתנה הוא זה שמכר את הנכס. במילים אחרות, מקבל הירושה או המתנה נכנס לנעלי המוריש או מעניק המתנה ומשלם מס בגין כל רווח ההון שנוצר החל מיום רכישת הנכס על ידי המוריש/מעניק המתנה עד למועד מכירתו.
 
עם זאת, באותם מקרים בהם המוריש או מעניק המתנה הינו תושב חוץ, נקבעה הקלה מסוימת על ידי רשות המיסים לעניין חישוב רווח ההון, "מנגנון ה-"STEP UPבהתאם למנגנון זה, בהתקיימות תנאים מסוימים, תאריך פטירת המוריש או יום מתן המתנה יחשב כיום רכישת הנכס בידי היורש/מקבל המתנה ולא יום רכישת הנכס המקורי על ידי המוריש/נותן המתנה. כמו כן, המחיר המקורי של הנכס לעניין חישוב רווח הון בעת מכירה עתידית על ידי היורש/המקבל, יקבע בהתאם לשווי השוק של הנכס ביום הפטירה או ביום מתן המתנה ולא שווי הנכס בעת רכישתו על ידי המוריש/נותן המתנה.
 
מנגנון ה-STEP UP מוביל לתוצאה לפיה יוטל מס בישראל רק על הרווח שנצמח החל מיום קבלת הנכס בירושה או במתנה ועד למועד מכירתו. בהקשר זה יצוין כי רשות המיסים אף השיקה מסלול ירוק ומהיר יחסית לקבלת החלטת מיסוי בהסכם באמצעות טופס 905 לפיו ייקבע כי תאריך פטירת המוריש או מתן המתנה יהווה כאמור את יום רכישת הנכס על ידי היורש/מקבל המתנה וכי המחיר המקורי של הנכס לעניין חישוב רווח הון יהיה שווי השוק של הנכס ביום הפטירה/ביום הענקת המתנה. מן הראוי לציין, כי במסגרת מנגנון ה-STEP UP נקבעו מספר מגבלות משמעותיות. כך למשל, נקבע כי הפסד שייווצר ממכירת הנכס לא יותר בקיזוז. כמו כן, נקבע כי לא יותר פחת לצרכי מס בגין הנכס. עוד נקבע, כי לא יותרו בקיזוז הפסדים שנוצרו בידי היורש/מקבל המתנה לפני יום הפטירה/קבלת המתנה כנגד רווחים שייווצרו ממכירת הנכס. לאור יתרון המס המשמעותי שמעניק מנגנון ה-STEP UP מחד, אך לאור המגבלות הרבות שנקבעו מכוחו מאידך, בטרם מכירת נכס שנתקבל בירושה/מתנה בחו"ל מתושב חוץ, מומלץ להיוועץ עם אנשי מקצוע בתחום באשר לאופן הדיווח אודות המכירה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4.2 ע"י 5 גולשים

עשוי לעניין אתכם

האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצורכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

נעדכנכם, כי לאחרונה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד פסק דין ו"ע 32465-05-18 ויטנר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שעסק בשאלה האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצרכי מס הזכאית לשיעור מס מופחת בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

החזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית/ מזמין העבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

על העוסק לשלם את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו .ההפרש חייב להיות משולם במועדו או שעלול הוא להימצא בחשיפה פלילית ובחשיפה אזרחית.

מס שבח מוטב על דירה שייעודה התכנוני אינו דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ביום 19 בנובמבר 2019 ניתן פסק הדין 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל על ידי ועדת הערר לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בעניין החלת מס שבח מוטב על דירה שלפי ייעודה התכנוני המקורי הוגדרה כמחסן, חדר הסקה, "גרז'" (מוסך).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם