מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)


מוכרים נכס שקיבלתם במתנה או בירושה בחו"ל? כך תפעלו מול רשות המסים!

כידוע, החל משנת 2003 ובמסגרת תיקון מספר 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), שונתה שיטת המיסוי בישראל משיטת מס "טריטוריאלית", קרי מיסוי כל ההכנסות אשר הופקו או נצמחו בישראל בלבד, לשיטת מס מעורבת, גם "טריטוריאלית" וגם "פרסונלית", שבעיקרה ממסה את כל ההכנסות של יחיד אשר עונה על הגדרת תושב ישראל, בין אם הכנסותיו הופקו בישראל ובין אם צמחו בחו"ל.    
 

משמעות הדברים הינה כי יחיד תושב ישראל המוכר נכס בחו"ל, יהיה חייב לדווח על כך לרשות המיסים בישראל ואף לשלם את המס הנדרש (ככל שחל) על רווח ההון שנוצר מהמכירה כאשר רווח ההון מחושב כסכום שבו עולה התמורה המתקבלת על יתרת המחיר המקורי של הנכס. לגבי מכירת נכס שנתקבל בירושה או במתנה, נקבע במסגרת הוראות סעיף 88 לפקודה כי המחיר המקורי של הנכס הינו השווי שהיה נקבע אילו המוריש מכר את הנכס ויום הרכישה הינו היום שהיה נקבע אילו המוריש/מעניק המתנה הוא זה שמכר את הנכס. במילים אחרות, מקבל הירושה או המתנה נכנס לנעלי המוריש או מעניק המתנה ומשלם מס בגין כל רווח ההון שנוצר החל מיום רכישת הנכס על ידי המוריש/מעניק המתנה עד למועד מכירתו.
 
עם זאת, באותם מקרים בהם המוריש או מעניק המתנה הינו תושב חוץ, נקבעה הקלה מסוימת על ידי רשות המיסים לעניין חישוב רווח ההון, "מנגנון ה-"STEP UPבהתאם למנגנון זה, בהתקיימות תנאים מסוימים, תאריך פטירת המוריש או יום מתן המתנה יחשב כיום רכישת הנכס בידי היורש/מקבל המתנה ולא יום רכישת הנכס המקורי על ידי המוריש/נותן המתנה. כמו כן, המחיר המקורי של הנכס לעניין חישוב רווח הון בעת מכירה עתידית על ידי היורש/המקבל, יקבע בהתאם לשווי השוק של הנכס ביום הפטירה או ביום מתן המתנה ולא שווי הנכס בעת רכישתו על ידי המוריש/נותן המתנה.
 
מנגנון ה-STEP UP מוביל לתוצאה לפיה יוטל מס בישראל רק על הרווח שנצמח החל מיום קבלת הנכס בירושה או במתנה ועד למועד מכירתו. בהקשר זה יצוין כי רשות המיסים אף השיקה מסלול ירוק ומהיר יחסית לקבלת החלטת מיסוי בהסכם באמצעות טופס 905 לפיו ייקבע כי תאריך פטירת המוריש או מתן המתנה יהווה כאמור את יום רכישת הנכס על ידי היורש/מקבל המתנה וכי המחיר המקורי של הנכס לעניין חישוב רווח הון יהיה שווי השוק של הנכס ביום הפטירה/ביום הענקת המתנה. מן הראוי לציין, כי במסגרת מנגנון ה-STEP UP נקבעו מספר מגבלות משמעותיות. כך למשל, נקבע כי הפסד שייווצר ממכירת הנכס לא יותר בקיזוז. כמו כן, נקבע כי לא יותר פחת לצרכי מס בגין הנכס. עוד נקבע, כי לא יותרו בקיזוז הפסדים שנוצרו בידי היורש/מקבל המתנה לפני יום הפטירה/קבלת המתנה כנגד רווחים שייווצרו ממכירת הנכס. לאור יתרון המס המשמעותי שמעניק מנגנון ה-STEP UP מחד, אך לאור המגבלות הרבות שנקבעו מכוחו מאידך, בטרם מכירת נכס שנתקבל בירושה/מתנה בחו"ל מתושב חוץ, מומלץ להיוועץ עם אנשי מקצוע בתחום באשר לאופן הדיווח אודות המכירה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 4.2 ע"י 5 גולשים

עשוי לעניין אתכם

יעוץ למחזיקים תחת שמם נכסים, חשבונות בנק, נדלן וכו' השייכים למשהו אחר

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

ייעוץ משפטי לבני משפחה או אחרים המחזיקים תחת שמם כ "נאמנים" חשבונות בנק ו/או נכסים של אחרים בארץ או בחול

חויב בהכנסה מדיבידנד בשל מס תשומות שקוזז שלא כדין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפט

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 26/8/19, דחה בית המשפט את הערעור שהוגש על ידי יצחק אביתר וקבע כי יש למסות את המערער באופן אישי בהכנסה שתסווג כדיבידנד לפי סע' 2(4) לפקודה, בגין שומות שהוצאו לחברות שבבעלותו, בין היתר על הכנסות מניכוי מס תשומות שלא כדין, והפכו לחלוטות לאחר שהחברות לא הגישו ערעור, ובהינתן שהחברות אינן פעילות וחסרות כל נכסים ועל כן חזקה היא כי אותן הכנסות הגיעו לכיסו של המערער (ע"מ 1409-06-18 יצחק אביתר נ' פקיד שומה חיפה).

חלוקת עיזבון בשלבים יוצרת אירועי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ועדת ערר מיסוי מקרקעין מרכז דחתה ביום 4/9/19, ערר על שומת מנהל מס שבח מקרקעין אשר קבעה כי יש לראות בחלוקה מאוחרת ונוספת של נכסי העזבון ככזו החייבת במס על פי החוק

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם