מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


חוזר מס הכנסה בעניין מיסוי רווחים שלא חולקו לבעלי מניות

ביום 1.1.2017 נכנס לתוקף תיקון מספר 235 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] במסגרתו תוקן סעיף מספר 77 העוסק ב"רווחים לא מחולקים בחברת מעטים שרואים אותם כמחולקים" (להלן: "החוק").
בהתאם ללשון החוק, למנהל רשות המיסים (או מי שהוסמך מטעמו) הסמכות לסווג לצרכי מס כספים שנצברו בחברת מעטים כדיבידנד בהתקיים התנאים כדלקמן:
  1. חברת מעטים לא חילקה דיבידנד לבעלי המניות בשיעור של 50% לפחות מתוך רווחיה לשנת מס פלונית.
  2. החלוקה לא התבצעה בתוך 5 שנים לאחר שנת המס הפלונית.
  3. הרווחים שנצברו עולים על חמישה מיליון ₪.
  4. היה באפשרות החברה לחלק רווחיה או חלק מהם בלי להזיק לקיומה ולפיתוחה.
  5. הרווחים לא חולקו במטרה להימנע ממס או הפחתת מס.
  6. לאחר הוראת המנהל לא יפחתו רווחיה הנצברים של החברה לתום אותה שנה ולתום שנת המס שקדמה להוראת המנהל, מ-3 מיליון ₪.
הסמכות הנתונה בידי המנהל איננה אוטומטית והוא רשאי להפעילה או להימנע מהפעלתה, לאחר התייעצות עם וועדה מקצועית שמונתה על ידי שר האוצר לעניין זה וכל זאת לאחר שניתנה לחברה הזדמנות להשמיע דבריה. בעקבות התיקון לחוק, ביום 31.12.2018 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה מספר 20/2018 בנושא שכותרתו: "סמכות המנהל להורות על חלוקת רווחים לפי סעיף 77 לפקודה" (להלן: "החוזר"). החוזר מפרט את הוראות החוק שתוקנו ואת אופן הפעלת הסמכות הנתונה למנהל. החוזר מדגיש כי החוק לא קובע חובת חלוקה בפועל של הרווחים כדיבידנד אלא שיש לראות ברווחים כאילו חולקו לצרכי מס בלבד. לעניין זה יודגש, כי ככול שהחברה חילקה דיבידנד בפועל לאחר שקבע המנהל על החלוקה לצרכי מס, בעלי המניות לא יחויבו במס נוסף בשל החלוקה האמורה.
 
בנוסף, לעניין סעיף 88 לפקודה, מקום בו מניות החברה נמכרו טרם חלוקת הרווחים, סכום הרווחים שחויבו במס על ידי המנהל יופחתו מהתמורה לגבי מוכר המניה ומהמחיר המקורי לגבי רוכש המניה. בחוזר נקבע, בין היתר, כי מקום בו בעל מניות יחיד בחברת מעטים לא שילם את המס על חלוקת הדיבידנד שקבע המנהל מכוח סעיף 77 לחוק, יהיה ניתן לגבות את החוב גם מהחברה בשומת ניכויים שתערך.
 
להלן שיקולים שיילקחו בחשבון על ידי המנהל, בהתאם לחוזר, במסגרת הפעלת סמכותו על פי סעיף 77 לחוק:
1. המנהל לא יפעיל את סמכותו מקום בו מדובר בעסק בעל פעילות ריאלית ממשית ומתמשך, ורווחי החברה משמשים את העסק בפעילותו השוטפת. יחד עם זאת, מקום בו ראה המנהל כי הפעילות של העסק מצומצמת ושולית ביחס לרווחים הנצברים ואלה משמשים את העסק לפעילות של השקעה במזומנים, ניירות ערך או לנכסי השקעה אחרים השוליים ביחס לגובה הרווחים הנצברים, ישקול המנהל את הפעלת הסעיף.
2. במידה והחברה מחזיקה את רווחיה במזומנים בקופה או בצורה נצילה אחרת למעלה מן הדרוש לפעילותה השוטפת ולפירעון התחייבויותיה, ישקול המנהל את הפעלת הסעיף.
3. המנהל יבחן באם השימוש ברווחים (כאשר אין לחברה אמצעים נזילים) הוא לרכישת נכסים החיוניים לפעילות הריאלית והממשית של החברה או שמא מדובר בשימוש ברווחים למתן הלוואות או השקעת הרווחים בנושאים שאינם חיוניים לחברה כגון: רכישת נכסים לשימושם של בעלי המניות או למתן הלוואות לבעלי המניות, הוצאות החברה נועדו לתועלת אישית של בעלי המניות וכיוב'.
 
לעניין זה יודגש, כי המנהל יבחן את התנהלות החברה ביחס לשימוש ברווחיה בפועל, גם במהלך חמש שנים שלאחר תום שנת המס הנבדקת, לעניין הגורם לאי חלוקתם. לעניין התחולה של הוראה 77 לחוק, המנהל מוסמך להפעילו באופן רטרואקטיבי לרווחים שנצברו עד לתקופה של חמש שנים משנת המס הפלונית, היינו, בשנת המס 2019 המנהל יהיה רשאי להורות על חלוקת הדיבידנד ביחס לרווחים שנצברו עד ליום 31.12.2013 וכן הלאה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 3.5 ע"י 2 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מכירת נכס שהתקבל במתנה ובירושה - מנגנון ה- STEP UP

מאת: ראניה עלימי, עו"ד (רו"ח)

כידוע, החל משנת 2003 ובמסגרת תיקון מספר 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), שונתה שיטת המיסוי בישראל משיטת מס "טריטוריאלית", קרי מיסוי כל ההכנסות אשר הופקו או נצמחו בישראל בלבד, לשיטת מס מעורבת, גם "טריטוריאלית" וגם "פרסונלית", שבעיקרה, ממסה את כל ההכנסות של יחיד אשר עונה על הגדרת תושב ישראל, בין אם הכנסותיו הופקו בישראל ובין אם נצמחו בחו"ל.

תיקון שומה שהוצאה לאדם שעסק בניכיון שיקים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל באופן חלקי ערעור שהגישו אורן מרסיאנו ואח' כנגד שומות שהוציא לו פקיד שומה בעניין ניכיון שיקים, במסגרתה ייחס למערער הכנסה של 4% עמלה בגין ניכיון שיקים שלא דווחה ומבלי ששולם המס בגין הכנסה זו (ע"מ 1337-04-13 מרסיאנו ואח' נ' פקיד שומה-היחידה הארצית לשומה).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם