מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רותם סלע, משפטנית


חובת ההנמקה עת מפרט פקיד השומה את קביעתו מעוגנת בסעיף 158א(ב) לפקודת מס הכנסה:
פרק שני-א: שמיעה והנמקה במיטב השפיטה
158א. (א) לא תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה על פי סעיף 145 ולא יינתן צו לפי סעיף 152 מבלי שניתנה לנישום הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.
(ב) בהודעה על שומה או בצו כאמור בסעיף קטן (א), יפרט פקיד השומה , בנוסף לנימוקים לאי קבלת הדו"ח או ההשגה, גם את הדרך שלפיה נעשתה השומה.
חובת ההנמקה בשלב הערעור ("נימוקי השומה") מפורטת בסעיף 5(ב) לתקנות בית המשפט (ערעורים בענייני מס הכנסה), התשל"ט – 1978.

5. נימוקי שומה ונימוקי ערעור
(ב) נימוקי שומה יפרטו את הנימוקים לאי קבלת הדו"ח או ההשגה או לדחיית טענותיו של מערער לפי סעיף 147 (ב) לפקודה , את הדרך שלפיה נערכה השומה וכן את הנימוקים המשפטיים לביסוס השומה. כל נימוק יצוין במספר סידורי.

חובת ההנמקה כשמה כן היא, חובה המוטלת על רשויות המס, וזכות המוקנית לנישום. בשל חשיבותה המרובה, שב וחזר המחוקק על דרישת ההנמקה בפקודה, כמוזכר לעיל, ואף הקדיש לה חקיקה מיוחדת, היינו, חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט – 1958.
למותר לציין, כי חובה זו לא נועדה להכביד עם רשויות המס, אלא כדי לאפשר לפרט במדינה מתוקנת להבין מהי טרוניית הרשויות כלפיו. ללא הבנה כאמור, נפגעת יכולתו וזכותו של הפרט לכלכל את צעדיו ולהגן על זכותו על-פי חוק. ודוק עסקינן בצו של רשות ממלכתית, המבקשת לשלוח ידה לקניינו הפרטי של היחיד.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצרכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

לאחרונה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד פסק דין ו"ע 32465-05-18 ויטנר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שעסק בשאלה האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצורכי מס הזכאית לשיעור מס מופחת בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

החזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית/ מזמין העבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

על העוסק לשלם את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו .ההפרש חייב להיות משולם במועדו או שעלול הוא להימצא בחשיפה פלילית ובחשיפה אזרחית.

מס שבח מוטב על דירה שייעודה התכנוני אינו דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ביום 19 בנובמבר 2019 ניתן פסק הדין 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל על ידי ועדת הערר לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בעניין החלת מס שבח מוטב על דירה שלפי ייעודה התכנוני המקורי הוגדרה כמחסן, חדר הסקה, "גרז'" (מוסך).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם