מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


בתאריך 9 בדצמבר 2018 ניתן פסק דין מאת בית המשפט המחוזי בעניינה של חברת אורן אחזקות מלונאות ותיירות בע"מ (להלן: "המערערת") בנשוא מיסוי דיבידנדים אשר חולקו למערערת על ידי חברת מלונות אסטרל בע"מ (להלן: "חברת הבת") מתוך "רווחי השערוך" אשר נוצרו לחברת הבת עקב יישומה את תקן חשבונאות מספר 16 (IAS40) – נדל"ן להשקעה (ע"מ 38832-03-15 אורן אחזקות מלונאות ותיירות בע"מ נ' מס הכנסה חולון).
 
רקע כללי
המערערת החזיקה במניותיה של חברת הבת שבבעלותה ארבעה מלונות בעיר אילת.
במהלך השנים 2008 ועד 2011 לחברת הבת נוצרו הכנסות מהפעלת בתי מלון בסך של כ- 231 מילון ₪ וכן הכנסות מהשכרת נדל"ן בסך של כ- 19 מילון ₪ שהיה בבעלותה.
לגבי הנדל"ן להשקעה, החברה יישמה את תקן חשבונאות מספר 16   - "נדל"ן להשקעה" לפיו נדל"ן להשקעה נרשם בספרים בהתאם לשווי ההוגן שלו כאשר העלייה או הירידה בשווי ההוגן נזקפת מדי שנה לדוח רווח והפסד כרווח/הפסד.
בחודשים ינואר 2009 ודצמבר 2011 חילקה חברת הבת דיבידנד למערערת בסך של כ- 40 מילון ₪ (להלן: "הכנסות מהדיבידנד").
 
טענות הצדדים
לגישתו של פקיד השומה חולון (להלן: "המשיב"), יש למסות את ההכנסות מדיבידנד בהתאם להוראות סעיף 2(4) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה") החבות במס חברות בהתאם להוראות סעיף 126(א) לפקודה שכן התנאים להחלת סעיף 126(ב) אינם מתקיימים במקרה דנן מהטעמים הבאים:
-          הרווחים שנוצרו משערוך נכס המקרקעין לא מהווים הכנסה כהגדרת מונח זה במסגרת סעיף 1 לפקודה בידי חברת הבת;
-          לא מדובר בהכנסות שהופקו או שנצמחו בעבר בחברת הבת, אלא כאלו שאולי יופקו או יצמחו בעתיד;
-          הסכומים לא חויבו במס חברות (או הופטרו ממנו) בידי חברת הבת טרם חלוקתם למערערת.
לפי גישת המשיב, תכלית ההסדר הקבוע במסגרת סעיף 126(ב) לפקודה שהינה מניעת מצב שבו יהפוך המס הדו-שלבי למס רב-שלבי אינה מתקיימת כאן.
 
בנוסף, התייחס המשיב לסעיף 100א1 לפקודה אשר דן במיסוי רווחי שערוך בידי החברה המחלקת וקבע כי סעיף זה אינו משליך על המקרה הנוכחי שכן ההסדר התווסף לפקודה רק בשנת 2013 ולא הוחל באופן רטרואקטיבי. יתרה מזו, לעמדת המשיב, סעיף 100א לפקודה אינו קובע כי דיבידנד שחולק מרווחי שערוך אינו חייב במס, נהפוך הוא, הסעיף מבטיח כי חלוקת הדיבידנד לבעלי המניות תיעשה לאחר תשלום מס חברות של החברה המחלקת בהתאם לשיטת המיסוי הדו-שלבי.
המערערת מצדה סבורה כי תנאי סעיף 126(ב) לפקודה מתקיימים, כך שאין לחייב את ההכנסות מדיבידנד במס לפי הוראות סעיף 2(4) ו-126(א) לפקודה. בין היתר טוענת המערערת, כי מלשון סעיף 126(ב) לפקודה עולה כי די בכך שהחברה המחלקת תהא "חבר בני אדם החייב במס חברות" כדי להיכנס לגדרו, ואין כל דרישה כי הרווח שחולק בפועל יחויב במס חברות.
 
בנוסף, לטענת המערערת, חיוב ההכנסות מדיבידנד במס ייצור כפל מס בגין עליית ערכו של הנכס, כאשר בפעם הראשונה ממוסת עליית ערך זו כאשר היא מועברת לחברת האם בצורת דיבידנד ואילו בפעם השנייה ממוסת עליית הערך בעת מימושו של הנכס בפועל. 
כמו כן, מתייחסת המערערת להסדר הקבוע במסגרת סעיף 100א1 לפקודה אשר לשיטתה משנה את המצב המשפטי לעומת הדין שחל קודם לכן. כפועל יוצא, לטענתה, במועד הרלוונטי לערעור לא חל מיסוי ביחס לרווח שיערוך בעת יצירת רווחי השערוך או בעת חלוקתם.
 
דיון והכרעה
בית המשפט המחוזי, מפי כב' השופט הרי קירש, בחן את הוראות החוק והפסיקה הנהוגה (לרבות עניין ברנע וז'ורבין) וקבע כי יש לדחות את טענות המערערת.
  • תחילה, התייחס בית המשפט לתכליתו של סעיף 126(ב) לפקודה שהינה שימור מודל המיסוי הדו-שלבי באותם מקרים בהם קיימת שרשרת של יותר מחברה אחת ולמנוע מיסוי רב-שלבי עקב הטלת חיוב במס על דיבידנד בין-חברתי. כמו כן, ניתח בית המשפט את הוראות סעיף 126(ב) לפקודה וקבע כי על מנת שההוראות תחולנה והדיבידנד לא ייכלל בהכנסה החייבת של החברה המקבלת, יש כי יתקיימו התנאים הבאים:
    חולקו רווחים או חולק דיבידנד;
  • הדיבידנד מהווה הכנסה בידי מקבלו;
  • מקור הדיבידנד הוא ב"הכנסות", היינו, הכנסות של החברה המחלקת;
  • ההכנסות שהן מקור החלוקה, הופקו או נצמחו בישראל;
  • הדיבידנד נתקבל במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם החייב במס.
בית המשפט התייחס לדרישה שביסוד השלישי כי "מקור הדיבידנד יהיה בהכנסות", שבו מצוי מוקד המחלוקת בין הצדדים וקבע בין היתר כי רווחי השערוך אינם נחשבים הכנסה כמשמעותה בסעיף 1 לפקודה בעת רישום הרווח בדו"חות הכספיים בשל עיקרון המימוש לפיו לא תוכר הכנסה מעליית ערכו של נכס לפני שהנכס נמכר.
 
משלא התקיים היסוד השלישי במקרה דנן, קבע בית המשפט כי אין להחיל את הוראות סעיף 126(ב) לפקודה, וכי יש לחייב את ההכנסות מדיבידנד במס לפי הוראות סעיף 2(4) לפקודה וסעיף 126(א) לפקודה.
לעניין כפל המס קבע בית המשפט כי אכן קיים קושי להביא בחשבון את מיסוי הדיבידנד הבין חברתי בעת מיסוי מכירת הנדל"ן להשקעה בעתיד במקרה הנדון. לפיכך, מצא בית המשפט לנכון לצוות על המשיב ורשות המיסים בכלל לשום כל מכירה עתידית של הנכס על ידי חברת הבת באופן המביא בחשבון את מיסוי הדיבידנד.
 
ולבסוף, בית המשפט התייחס להוראות סעיף 100א1 לפקודה אשר חוקק כאמור בשנת 2013 וקבע כי אין בחקיקת סעיף זה כדי להביא למסקנה כי לפי הדין הקודם שחל במקרה דנן, סעיף 126(ב) לפקודה הוציא מבסיס המס של החברה המקבלת דיבידנדים שמקורם ברווחי שערוך אף בהעדר מכירת הנכס בפועל על ידי החברה המחלקת. שכן סעיף 126(ב) עצמו לא תוקן אגב הוספת סעיף 100א1 לפקודה והדרישה כי מקור הדיבידנדים יהיה בהכנסות נותרה על כנה.
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

החלטת מיסוי מקדמית

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

הליך קבלת החלטת המיסוי הוא הליך מעיין שיפוטי שבסופו ניתנת החלטה חלוטה של המנהל בכל הנוגע לחבות המס, תוצאת המס או ההשלכות על חבות המס בשל פעולה, שביצע מבקש החלטת מיסוי או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו - קרא כאן בהרחבה בנושא.

מחזיק תחת שמך נכס של אחר?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי לבני משפחה או קרובים אחרים המחזיקים תחת שמם כ-"נאמנים" חשבונות בנק, נדלן או נכסים של אחרים בארץ או בחו"ל - קראו כאן בנושא.

חויב בהכנסה מדיבידנד בשל מס תשומות שקוזז שלא כדין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפט

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 26/8/19, דחה בית המשפט את הערעור שהוגש על ידי יצחק אביתר וקבע כי יש למסות את המערער באופן אישי בהכנסה שתסווג כדיבידנד לפי סע' 2(4) לפקודה, בגין שומות שהוצאו לחברות שבבעלותו, בין היתר על הכנסות מניכוי מס תשומות שלא כדין, והפכו לחלוטות לאחר שהחברות לא הגישו ערעור, ובהינתן שהחברות אינן פעילות וחסרות כל נכסים ועל כן חזקה היא כי אותן הכנסות הגיעו לכיסו של המערער (ע"מ 1409-06-18 יצחק אביתר נ' פקיד שומה חיפה).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם