מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); סטס קפיליוביץ, משפטן


חוזר מס הכנסה לעניין חוק צמצום השימוש במזומן

בהמשך למאמרנו שפורסם ביום 12/4/2018 בעניין חוק לצמצום השימוש במזומן, נבקש ליידע אתכם כי ביום 4/12/2018 פרסמה רשות המיסים חוזר מספר 17/2018 בנושא "חוק לצמצום השימוש במזומנים" (להלן: "החוזר"). נבקש להזכיר כי החוק ייכנס לתוקף החל מיום 1/1/2019.
 
להלן נפרט את עיקרי החוזר, שכאמור, מקורו בחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק") שעבר בקריאה שלישית ביום 18/3/2018.

הגדרות

"עסקה" – מכירה או קנייה של נכס או שירות או קבלתו;
"מחיר העסקה" – תמורה שהסכימו הצדדים לעסקה, לרבות מע"מ, מס קנייה, בלו, והוצאות נלוות לעסקה שהוסכמו.
לעניין זה יצוין כי כאשר מתבצעת עסקה אחת הכוללת בתוכה מספר פריטים, אזי תיחשב היא לעסקה אחת ואין לפצלה באופן מלאכותי עבור כל פריט בנפרד.
 1. פיצול מלאכותי למספר עסקאות במטרה להתחמק מהוראות חוק זה ייחשב כמעשה מרמה והמפר יישא באחריות פלילית.
 2. עסקה מתמשכת – עסקה בה מסופקת ללקוח סחורה/שירות מעת לעת. במצב זה יש לראות את מחיר העסקה ככזה הכולל את כל הרכיבי הנלווים שסוכמו במסגרת העסקה ולא בעסקאות נפרדות.
 3. עסקת שכירות בה התשלום משולם מעת לעת, ייראה כל תשלום בנפרד כמחיר העסקה.
 4. הוראות החוק אינן חלות על פעולות בנקאיות לרבות, הפקדה, משיכה, העברה או המרה למזומן.
"עוסק" – מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו ולרבות מלכ"ר.
"אדם שאינו עוסק" – לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו.
"תשלום במזומן" – סכום המשולם או הניתן במזומן למעט הסכום הנמוך מבין אלה:
 1. סכום בשיעור של 10% ממחיר העסקה, מסכום המתנה, מסכום התרומה או מסכום ההלוואה, לפי העניין;
 2. הסכום הנקוב בפרט (1) או (2) לתוספת הראשונה, לפי העניין (11,000 ₪ או 50,000 ₪)

הגבלת השימוש במזומן

 1. לא ייתן עוסק ("מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר") ולא יקבל תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪.
 2. לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה ולא ייתן לאדם אחר שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪.
 3. לא ייתן אדם שאינו עוסק תשלום במזומן לעוסק בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪.
 4. בכל תשלום שכר עבודה, מתן תרומה, הענקת מתנה או מתן הלוואה, שערכו עולה על 11,000 ₪, תשלום במזומן יהיה אסור.
 5. לא יקבל עוסק תשלום במזומן מתייר בעבור עסקה במסגרת עסקו, ולא ייתן תייר לעוסק תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על 55,000 ₪.
        - אסור יהיה לעורך דין או רואה חשבון במסגרת מתן שירות עסקי
 6. ללקוח, לקבל סכום במזומן העולה על על 11,000 ₪ או 50,000 ₪, לפי העניין.
 7. לא יתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה, אם הסכום עולה על 11,000 ₪. איסור זה לא יחול לגבי הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
 8. לא יתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם הסכום עולה על 50,000 ₪.
 • ההגבלות דלעיל לא יחולו על תשלום במזומן בין קרובי משפחה, למעט שכר עבודה.
  ("קרוב משפחה" - בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח או אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו).

   

הגבלת השימוש בשקים והיסבם

 1. איסור לתת או לקבל שיק ללא ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב, בכל סכום שהוא (לגבי תשלום לעוסק או ע"י עוסק)
  או בסכום העולה על 5,000 ₪ (לגבי תשלום לאדם שאינו עוסק או ע"י אדם שאינו עוסק).
 2. איסור לתת או לקבל שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בו.
 3. לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו ("שיק פתוח"), או שיק מוסב שעולה על 10,000 ₪ אם הוא הוסב יותר מפעם אחת או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

חובת תיעוד אמצעי תשלום

בנוסף למגבלות שלעיל, נקבע כי על העוסק לתעד את אמצעי התקבול והתשלום.
 1. תיעוד התקבול ייעשה בהתאם לסעיפים 5-7 וסעיפים 11-12 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג – 1973.
 2. פירוט אמצעי תשלום יכלול את הפרטים המזהים הבאים:
  1. מזומן – סוג המטבע;
  2. שיק – מספרו, שם הבנק ומספר החשבון עליו נמשך;
  3. אשראי – סוג, מספר כרטיס, שם בעל הכרטיס, שם הבנק ומספר החשבון;
  4. אחר – כל הפרטים הנדרשים לשם זיהוי אמצעי התשלום ומשלמו.

רכישת זכויות במקרקעין

על רוכש זכות במקרקעין, החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, ייפרט את אמצעי התשלום שבו מועברת התמורה.
בנוסף, חלה חובה לשמור אסמכתאות לביצוע התשלומים ולהציגם על פי דרישה.

סנקציות ועונשין

 1. סנקציות על עוסק – עיצום כספי:
  שיעורי העיצום הכספי ייגזר מסכום ההפרה; סכום התשלום במזומן; תשלום בשיק; תשלום בשיק מוסב בניגוד להוראות חוק זה; תקבול או תשלום ללא תיעוד.
  • סכום ההפרה עד 25,000 ₪ - שיעור העיצום הוא 15%.
  • סכום ההפרה מעל 25,000 ₪ ועד50,000 ₪ - שיעור העיצום הוא 20%.
  • סכום ההפרה מעל 50,000 ₪ - שיעור העיצום הוא 30%.
   
 2. סנקציות על עו"ד ורו"ח במסגרת מתן שירות עסקי – קנס מנהלי.
           - גובה הקנס המנהלי ייקבע על פי תקנות אשר יותקנו בעתיד.
 3. סנקציות על אדם שאינו עוסק – קנס מנהלי.
          - גובה הקנס המנהלי ייקבע על פי תקנות אשר יותקנו בעתיד
 4. סנקציות על תייר – קנס מנהלי.
         - גובה הקנס המנהלי ייקבע על פי תקנות אשר יותקנו בעתיד
 5. עונשין לעניין "מעשה מרמה", לרבות המפורטים להלן במטרה להתחמק מאחד האיסורים לגבי השימוש במזומן – דינו 3 שנות מאסר.
         - פיצול עסקה/שכר עבודה/תרומה/הלוואה או מתנה.
         - רישום פרטים כוזבים במסמך.

תחולת החוק וסייגים

 1. תחילתו של החוק ביום 1/1/2019.
 2. סייגים לתחולת החוק:
        - הסכמי הלוואה שנכרתו לפני יום 1/1/2019.
        - עסקאות שנכרתו לפני יום 1/1/2019, למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

לתאום פגישה עם שותף בכיר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מכירת נדל"ן שהושבח כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

בית המשפט קבע לאחרונה כי יש לראות במכירת נדל"ן שהושבח כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי - קראו כאן בהרחבה בעניין [ע"מ 58172-01-16 בניזרי נ' פ"ש ירושלים 3].

סיווג אופציה ייחודית במקרקעין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

סיחור אופציה תוך התחייבות הרוכש לממש את האופציה אינה פוגעת בסיווגה כ-"אופציה ייחודית במקרקעין" - קראו כאן בעניין ע"א 2670/19 מנהל מיסוי מקרקעין חדרה ואח' נ' אי.אס.אל אשל נדלן בע"מ ואח'.

פיצוי בעקבות פינוי מקרקעין פטור ממס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

בית המשפט המחוזי נדרש לשאלה האם מנהל מיסוי מקרקעין רשאי לחזור בו מהחלטתו לסווג מכירת בית הורי העוררים כ"זכות במקרקעין". במידה וכן, יידרש בית המשפט לשאלה האם אכן מדובר ב"זכות במקרקעין" או לאו (13864-04-18 וויס ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין (מרכז).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם