מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); דורון פסו עו"ד


מיסוי מהכנסה מעורבת של עולה חדש בשנתו הראשונה בישראל

החלטת מיסוי 2316/18 - "קביעת מנגנון הכנסה מעורבת להכנסות המופקות בישראל ומחוץ לישראל בידי תושב חוץ (במהלך שנת ההסתגלות) ותושב ישראל לראשונה – החלטת מיסוי בהסכם"
 

רקע:
בהתאם לס' 14(א) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה"), אדם שהיה "תושב חוץ" והפך להיות "תושב ישראל" לראשונה (להלן: "תושב ישראל לראשונה") זכאי לפטור ממס למשך 10 שנים בגין הכנסותיו שמקורן מחוץ לישראל. [1][2] בנוסף, ס' 14(ב) לפקודה קובע כי תושב ישראל לראשונה זכאי לבחור ב-"שנת הסתגלות" אשר במהלכה ימשיך להיחשב כ-"תושב חוץ" (והכנסתו שנוצרה מחוץ לישראל תהיה פטורה ממס בישראל), ולאחריה יוכל להודיע לרשויות המס באם יבחר להמשיך להתגורר בישראל. שנת ההסתגלות תבוא במניין 10 השנים בהן זכאי הוא לפטור מהכנסותיו (להלן: "שנת הסתגלות").[3]
 
החלטת המיסוי:
הנישום עלה לישראל עם משפחתו והפך לתושב ישראל לראשונה בחודש יולי 2013, כמו כך הנישום בחר בשנת הסתגלות עד חודש יולי 2014. טרם עלייתו, עבד הנישום בחברה תושבת חוץ ולה סניפים ברחבי העולם, וכן בישראל. תנאי העסקתו של הנישום קבעו כי מקום עבודתו יהא במשרדיה המרכזיים של החברה באירופה ומעת לעת יעבוד הוא למשך מספר שבועות במשרדיה השונים ברחבי העולם, לרבות בישראל, כאשר שכרו ישולם על ידי משרדי החברה בישראל וידווח לפקיד השומה באמצעות תיק הניכויים של החברה הישראלית. בהתאם לכך, נוצר מצב לפיו חלק משכרו של הנישום משולם לו עבור עבודתו המתבצעת מחוץ לישראל, בעוד חלק משולם עבור עבודתו המתבצעת בישראל, בעוד מלוא השכר משולם בפועל על ידי החברה הישראלית (הנדרשת בניכוי במקור עבור מלוא הסכום).
 
בהחלטה נקבע כדלקמן:
 • הנישום יהא זכאי להטבות כתושב ישראל לראשונה, לרבות שנת ההסתגלות, ככל ויקיים את מרכז חייו בישראל.[4]
 • ההחלטה אינה מהווה אישור תושבות עבור הנישום לצרכי מס, וזה יונפק בהתאם למרכז חייו, ובכל מקרה לא בעבור שנת ההסתגלות.
 • הכנסת הנישום תחולק לשניים, ועליה יוטל מס בהתאם:
  • החלק הראשון יחושב לפי הכנסה בגין עבודתו בישראל כשהיא מוכפלת בחלק היחסי של מספר ימי העבודה בישראל.
   חלק זה יהווה הכנסה ממקור ישראלי ויהיה כפוף למס הכנסה בישראל בשיעורי מס שולי ("החלק הראשון").
  • החלק השני יחושב על פי יתרת ההכנסה המשולמת לנישום על ידי הסניף הישראלי.
   חלק זה יהווה הכנסה ממקור שאינו ישראלי ויהיה פטור ממס הכנסה בישראל למשך שנת ההסתגלות בלבד ("החלק השני").
 • החברה הישראלית תוכל לתבוע את הוצאות שכר העבודה רק עבור החלק הראשון.
 • פטור עבור החלק השני יינתן רק במקרים בהם תקופת עבודתו של הנישום מחוץ לישראל עולה על 60 יום בשנה (או לפי חלק יחסי בהתאם למספר ימי העבודה עבור אותו מעביד בשנת המס), ורק עבור הכנסות שהתקבלו במשך שנת ההסתגלות.
 • על הנישום לקיים רישום חודשי של מספר ימי עבודתו בישראל ומחוץ לישראל, ולהעבירם לחברה הזרה, אשר ישמש כבסיס לחישוב סכום המס המנוכה במקור בגין החלק הראשון.
 • על הנישום להגיש דו"ח מס שנתי על כלל הכנסותיו, וכן לצרף לדו"ח זה מסמכים שונים.

[1] המונחים "תושב חוץ" ו"תושב ישראל" בהתאם להגדרת ס' 1 לפקודה.
[2] הכנסות ממקורות המפורטים בסעיפים 2, 2א ו-3 לפקודה.
[3] בכפוף להוראות הפקודה.
[4] בהתאם להוראות הדין.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 3 גולשים

עשוי לעניין אתכם

האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצרכי מס?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

לאחרונה ניתן בבית המשפט לעניינים מנהליים מרכז-לוד פסק דין ו"ע 32465-05-18 ויטנר ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שעסק בשאלה האם מכירת קרקע לרשות מקרקעי ישראל מהווה הפקעה לצורכי מס הזכאית לשיעור מס מופחת בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

החזרי מע"מ בגין חשבוניות שהוצאו ולא שולמו ע"י מקבל החשבונית/ מזמין העבודה

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

על העוסק לשלם את המע"מ בגין העסקאות שביצע פחות המע"מ אותו הוא שילם בגין התשומות שלו .ההפרש חייב להיות משולם במועדו או שעלול הוא להימצא בחשיפה פלילית ובחשיפה אזרחית.

מס שבח מוטב על דירה שייעודה התכנוני אינו דירת מגורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); ליאור קרשס, משפטנית

ביום 19 בנובמבר 2019 ניתן פסק הדין 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל על ידי ועדת הערר לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בעניין החלת מס שבח מוטב על דירה שלפי ייעודה התכנוני המקורי הוגדרה כמחסן, חדר הסקה, "גרז'" (מוסך).

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם