מאת: אלי דורון, עו"ד; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); דורון פסי עו"ד


הפחתת חיובי מס שבח ו/או החזרי מס שבח, בדרך של פריסת מס שבח ו/או תכנון מס

עסקאות מקרקעין בישראל הכוללות רכישה ומכירה של מגרשים, דירות מגורים, משרדים, בתים וזכויות אחרות כרוכות בתשלומי מס שבח. לעיתים, גובה חבות מס השבח הופכת עסקה רווחית לעסקה מפסידה. במקרים בהם הכנסתו של המוכר אינה גבוהה בשניים טרם מועד מכירת הנכס, ישתלם עבורו לבצע תכנון מס להפחתת מס השבח באמצעות פריסת מס השבח לשנות המס שקדמו לשנת המכירה.
 
חבות מס שבח
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), השתכ"ג-1963 ("החוק") קובע כי שבח שנוצר במכירת נכס מקרקעין[1] יצורף להכנסתו החייבת במס של מוכר הנכס ויחויב במס בשיעורים הקבועים פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה") בהתאם לזהות הצד המוכר, אדם יחיד או תאגיד,[2] כאשר סעיף 48ב לחוק קובע תקרה לשיעור מס שבח בשיעור של 25% עבור יחיד.[3]במועד הדיווח על עסקת מקרקעין ישלם המוכר מס עבור השבח, המהווה מקדמה על חשבון חבות מס ההכנסה באותה שנת המס. בהתאם לכך, מוכר רשאי לפנות לפקיד השומה לקבלת אישור להפחתת השבח בגין קיזוזים או זיכויים בהתאם להוראות הפקודה.
 
פריסת חבות מס השבח
הוראת סעיף 48א(ה)(1) לחוק קובעת כי מוכר רשאי לבקש את פריסת מס השבח לחלקים שנתיים שווים, כך ששווי השבח שנוצר יצורף להכנסתו החייבת במשך השנים בו הנכס הנמכר היה בבעלותו, עד תקופה של 4 שנים טרם יום המכירה (להלן: "בקשה לפריסת מס"). כלומר, השבח הכולל מהעסקה יחולק לחלקים שווים, ויצורף להכנסתו החייבת של המוכר כפי שדווחה לרשויות המס במסגרת דוחות המס שהוגשו בשנים עבורן מתבקשת פריסת המס.[4] יודגש, זכאות לפריסת השבח תתקיים רק עבור שנות המס בהן הנישום הגיש דו"ח מס (או שקיימת ביכולתו האפשרות לעשות כן) והיה וכאלה לא הוגשו, יתעורר הצורך בהגשתם לטובת הפחתת חבות המס. על מנת לפשט את התהליך, נקבע בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 4/2011[5] (להלן: "הוראת הביצוע") כי בקשה לפריסת מס תטופל בתחילה על ידי מנהל מיסוי מקרקעין, לרבות בקשות כאמור אשר הוגשו לאחר תום שנת המס.
 
עוד נקבע בהוראת הביצוע, כי בעת מכירת מספר נכסי מקרקעין בשנת מס אחת, ניתן לערוך שומה ולחשב את חבות מס השבח עבור כל הנכסים, או חלקם, לבחירת הנישום. תכלית הוראת החוק המאפשרת פריסת מס הינה לאפשר לנישום להימנע מזקיפת מלוא השבח שנוצר לשנת המכירה בלבד, על מנת לאפשר איזון במקרים בהם נישום נדרש במס בשיעורים נמוכים עבור כלל הכנסתו, או במקרים בהם השתנו שיעורי המס בין שנה לשנה.[6]
 
כיצד משרדנו יוכל לסייע בנושא?
הוראות החוק בכל הקשור למס החל בגין עסקאות מקרקעין משתנות בתדירות גבוהה, במיוחד בכל הקשור לאופן ביצוע פריסת מס ונקיטה בפעולות אחרות היכולות להביא להפחתת מס. לאור זאת, רבים המבצעים עסקאות מקרקעין לא מודעים לאפשרות להפחית את חבות מס השבח. הבעיה מתחדדת עבור נישום בעל הכנסות שוטפות נמוכות מאוד, אשר עלול למצוא עצמו משלם מס שבח גבוה בגין שבח שנוצר עבורו ממכירת מקרקעין, שלא לצורך, ואשר עשוי היה להימנע בנקל. בחלק לא מבוטל מהמקרים, מס השבח המשולם הוא גדול מהמס שניתן היה לשלם לו היתה מבוצעת פריסת מס או תכנון מס ראוי. עוד יצוין, כי מקום בו לא בוצעה פריסה, הרי שקיימת אפשרות לקבלת החזר מס שבח לגבי אותם מקרים בהם כבר בוצעה עסקה, ללא ביצועה של פריסת מס או תכנון מס, ובעקבותיה שולם מס שבח ביתר.
 

[1] הפער בין שווי הנכס ביום הרכישה, ובין שווי הנכס ביום המכירה.
[2]החוק קובע שיעורי מס שונים אשר יחולו בהתאם למועד רכישת הנכס.
[3] עבור תאגיד יחולו השיעורים הקבועים בסעיף 126 לפקודה, 23% לשנת 2018.
[4] פריסת תשלום מס שבח מחייבת הגשת דו"ח מס כדרישת ס' 131 לפקודה.
[5] הוראת ביצוע מסיוי מקרקעין מספרא 4/2011 "הטיפול בבקשה לחישוב מס השבח בדרך של פריסה", 15.2.2011
[6] ו"ע 44202-05-16 טוונטי האנדרד נהריה בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה (פורסם בנבו, 19.01.2018)

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 5 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

מחזיק תחת שמך נכס של אחר?

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי לבני משפחה או קרובים אחרים המחזיקים תחת שמם כ-"נאמנים" חשבונות בנק, נדלן או נכסים של אחרים בארץ או בחו"ל - קראו כאן בנושא.

חויב בהכנסה מדיבידנד בשל מס תשומות שקוזז שלא כדין

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפט

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 26/8/19, דחה בית המשפט את הערעור שהוגש על ידי יצחק אביתר וקבע כי יש למסות את המערער באופן אישי בהכנסה שתסווג כדיבידנד לפי סע' 2(4) לפקודה, בגין שומות שהוצאו לחברות שבבעלותו, בין היתר על הכנסות מניכוי מס תשומות שלא כדין, והפכו לחלוטות לאחר שהחברות לא הגישו ערעור, ובהינתן שהחברות אינן פעילות וחסרות כל נכסים ועל כן חזקה היא כי אותן הכנסות הגיעו לכיסו של המערער (ע"מ 1409-06-18 יצחק אביתר נ' פקיד שומה חיפה).

חלוקת עיזבון בשלבים יוצרת אירועי מס

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); דניאל גולדשטיין, משפטן

ועדת ערר מיסוי מקרקעין מרכז דחתה ביום 4/9/19, ערר על שומת מנהל מס שבח מקרקעין אשר קבעה כי יש לראות בחלוקה מאוחרת ונוספת של נכסי העזבון ככזו החייבת במס על פי החוק

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם