מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - רותם סלע, משפטנית


בהליך פשיטת רגל ממונה נאמן על נכסיו של פושט הרגל ומרגע הכרזת החייב כפושט רגל יהיו נכסי פושט הרגל מוקנים לנאמן. במסגרת תפקידו מוטלת על הנאמן חובת נאמנות במסגרתה נדרש לפעול לטובת הנושים תוך כינוס נכסי פושט הרגל , בדיקת תביעות החוב, וחלוקת הרכוש באופן מוסדר לפי סדרי הנשייה הקבועים בחוק.
עם הכרזת החייב כפושט רגל, ממנה בית המשפט על פי המלצותיהם של הנושים או של כונס הנכסים הרשמי , נאמן על נכסי פושט הרגל. על הכונס הרשמי להודיע לבית המשפט על בחירת הנאמן לתפקיד. במידה ולא הציעו הנושים נאמן מצידם או שכונס הנכסים מתנגד להצעתם, ימנה בית המשפט נאמן על פי ראות עיניו כחודש לאחר ההכרזה.

הנאמן שואב את סמכויותיו לניהול נכסי פושט הרגל מסעיפים 124 ו 125 לפקודת פשיטת הרגל כאשר במסגרת סעיף 124 לפקודת פשיטת הרגל מוענקת לו סמכות למכור את נכסיו של פושט הרגל, כולם או חלקם לרבות מכירת מוניטין העסק וחובותיו, בדרך הטובה ביותר לדעתו, במכירה פומבית או בדרכים אחרות. במסגרת סמכויותיו רשאי הנאמן לדרוש קבלת חובות המגיעים לפושט הרגל , לאשר קבלת כספים שקיבל , ואישור כאמור יפטיר את המשלם מאחריות לשימוש בהם , וכן ליתן יפוי כח ומסמכים אחרים לשם ביצוע הוראות הפקודה.

במסגרת סעיף 125 לפקודת פשיטת הרגל מוענקות לנאמן, בהסכמת ועדת הביקורת הממונה על ידי נושיו של פושט הרגל, ובאין ועדת ביקורת בהסכמת הכונס הרשמי, סמכויות נוספות, ביניהן בין היתר, הסמכות לנהל את עסקו של פושט הרגל, לפתוח בכל הליך משפטי הנוגע לנכסי פושט הרגל, לקבל בתמורה כספים עתידים שישולמו במכירת נכס של פושט הרגל, למשכן נכסי פושט הרגל או חלקים מנכסיו, לגבש פשרה באשר לחובות אל מול נושיו של פושט הרגל אשר הוגשו ע"י הנאמן או נגדו, לבצע חלוקה בעין בין נושיו של פושט הרגל לגבי נכס אשר לא ניתן למכרו בשל טבעו או בשל נסיבות מיוחדות אחרות שאינן מאפשרות למכור את הנכס בקלות או במחיר מועיל ועוד .

סמכות נלווית המוקנה לנאמן בהליך פשיטת הרגל, הינה למנות שלוח מטעמו, אשר יסייע לו במילוי תפקידו.
תפקידו של הנאמן אינו תפקיד טכני בלבד והחלטתו בענין תביעת חוב כמוה כהחלטה שיפוטית. בעניין זה נקבע בפס"ד יהושע בן ציון נ’ כונס הנכסים כי "דין הוכחת החוב מרגע שהכיר בו הנאמן , כדין החלטת מוסד שיפוטי קרי: כאילו יצאה מלפני בית משפט בהליך אזרחי. ככזו, יחולו עליה הוראות פשיטת הרגל לכל דבר ועניין."

במילוי תפקידו נדרש הנאמן לפחות אחת לשנה ליתן דיווח לבית המשפט על מהלך ניהול פשיטת הרגל. בנוסף, נתון הנאמן לפיקוחו של הכונס הרשמי, וזה האחרון רשאי לדרוש מהנאמן לענות על כל שאלה ביחס לפשיטת הרגל בהן עוסק הנאמן, וכן רשאי הוא לבקש מבית המשפט לחקור בשבועה את הנאמן או כל אדם אחר בנוגע לפשיטת הרגל, וכן לבדוק את פנקסי ואסמכתאות הנאמן במקום בו הם נמצאים. בנסיבות בהן הנאמן לא מקיים את חובותיו כנדרש, רשאי הכונס הרשמי לפנות לבית המשפט לשחרר את הנאמן מתפקידו. במידה והכונס הרשמי ממלא גם את תפקיד הנאמן, יהיה בית המשפט הגורם המפקח עליו. סעיף 150 לפקודה מאפשר לאדם – פושט הרגל, נושה או אדם אחר הנפגע מהחלטת נאמן לערער על החלטתו ולפנות לבית המשפט בעניינו, ובית המשפט רשאי לבטל או לשנות את החלטת הנאמן וליתן כל צו כפי שיראה צודק בעניין זה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

קו חם לרו"ח, יועצי מס ועו"ד להם לקוח הנתון במצוקה תזרימית

מאת: ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח); עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי

קו חם, קולגיאלי ודיסקרטי לרואי חשבון, יועצי מס ועורכי דין להם לקוחות הנתונים במצוקה תזרימית, בסיוע מחלקת שיקום והבראת חברות של משרדנו בראשות ד"ר שלמה נס.

רכשתם נכס? מהרו ורשמו הערת אזהרה במהרה!

מאת: אלי דורון, עו"ד ; ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); נידאל סיאגה עו"ד

במסגרת פסק דין אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה נדונה סוגיית התחרות שבין מתן עיקולים בפועל על קרקע לבין טענה להתחייבות חוזית אשר לא השתכללה לכדי רישום. לאחר חתימת עסקה במקרקעין חשוב מאוד כדבר ראשון לרשום הערת אזהרה ולדווח על העסקה לרשויות המס.

קצבת עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

מאת: רבקה מנגוני, עו"ד (יוע"מ)

פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] עוסק ב-"ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד" ומקנה לעובדים את הזכות הבסיסית לתבוע את שכרם המגיע להם ממעביד שהפך לחדל פירעון, מן המוסד לביטוח לאומי.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם