מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - אייל פלד, משפטן


קפריסין- פתרונות בתעשיית הון משתנה
תקנות ה-AIFMD הקפריסאיות (Alternative Investment Fund Managers Directive) מביעות העדפה לקרנות השקעה אלטרנטיביות אשר מנוהלות ומשווקות באיחוד האירופאי, כדוגמת השקעות Private Equity, נדל"ן, קרנות גידור וכו'. השקעות אלה מנוהלות על ידי AIFM (Alternative Investment Fund Managers; להלן: "מנהל קרן השקעה אלטרנטיבית"), כאשר מנהל קרן ההשקעה אלטרנטיבית מקבל את הרשאתו לפעול מה-AIFMD.

מנהל קרן השקעה אלטרנטיבית מהאיחוד האירופאי אשר נכנס בגדר ה-AIFMD אמנם כפוף לדרישות מסויימות, אך הוא רשאי ליהנות מהאפשרות להנפיק לשוק את המניות אותן הוא מנהל במדינות האיחוד האירופאי, באמצעות הליך יידוע פשוט.
מנגד, מנהל קרן השקעה אלטרנטיבית שאינו מהאיחוד האירופאי, ייאלץ להתמודד עם דרישות נוקשות בהרבה.
לפיכך, בהחלט כדאי לייסוד את קרן ההשקעה בתחום השיפוט של האיחוד האירופאי, שכן אפשרות זו עדיפה בהשוואה לניהול קרן שאיננה מהאיחוד האירופאי.

תקנות ה-AIFMD כוללות דרישות רגולטוריות מסויימות:
• הערכה של שווי נכסי הקרן, בתדירות אשר משתנה לפי סוג קרן ההשקעה האלטרנטיבית.
• דרישות של פירוט ושקיפות מלאה בנוגע לדו"חות של מנהל קרן ההשקעה האלטרנטיבית, ובנוגע לכל קרן השקעה אלטרנטיבית אחרת שמנוהלת על ידו.
• דרישות הון מסויימות, אשר גדלות בהתאם לגודלו של הנכס.
• המדיניות הפנימית של מנהל קרן ההשקעה אלטרנטיבית צריכה לענות על כללי ממשל ניהולי תקין, ועליו לשלוט על נזילות הקרן ועל פונקציות פנימיות נוספות.
• ישנו פיקוח על מינוף הקרן בדיווחים רגילים, במידה ונעשה שימוש במינוף באופן ניכר.

לצד דרישות אלה יישנן דרישות נוספות, כדוגמת דרישה לכך שבמידה ומנהל קרן ההשקעה האלטרנטיבית חושף את המשקיעים לקרן ממונפת, יהיה עליו להעריך על בסיס קבוע את רמת הסיכון. במקרה כזה, מנהל קרן השקעה האלטרנטיבית יהיה חייב, בנוסף, לדווח על אחזקותיו בחברות פרטיות, ולספק הודעת יידוע כאשר הוא מגיע ל-10% מסך קולות ההצבעה בחברה.

חשוב להדגיש כי מנהל קרן השקעה אלטרנטיבית שאינו מהאיחוד האירופאי אשר מעוניין להוציא לשוק מניות זקוק למעין-"פספורט". הוצאת הפספורט תדרוש ממנהל הקרן לבחור מדינה אשר חברה באיחוד האירופאי, כאשר מדינה זו תמנה נציג משפטי שיישב במדינה שאליה מעוניין מנהל קרן ההשקעה להוציא מניות. הנציג המשפטי יבצע עבור קרן ההשקעה התאמות לדרישות ה-AIFMD, לרבות מענה על פונקציות של תקשורת.

תקנות ה-AIFMD נכנסו לתוקפן בתחילת 2011, ויחולו על כל המדינות החברות עד 2013.
בכך, יישויות רבות אשר אינן מהאיחוד האירופאי ימצאו עצמן תחת דירקטיבה, לרבות אפוטרופסות ואדמיניסטרציה, אשר מגדילה את חובותיהן ואת אחריותן במידה אשר סביר שתהיה לה השפעה בעלויות.

קרן ההשקעות התעשייתית של קפריסין מציעה סביבה אשר הופכת את האפשרות של מנהל קרן השקעה האלטרנטיבית לעמוד בדירקטיבה החדשה למעשית, ובמחיר הגון, בעזרת יעילות פיננסית ומשפטית.

הדירקטיבה של UCITS IV
UCITS (Undertakings of Collective Investments in Transferable Securities) הן קרנות נאמנות הנסחרות במדינות האיחוד האירופאי (להלן: קרנות הנאמנות האירופאיות).
UCITS IV הינה דירקטיבה חדשה, אשר מעניקה לחברה אירופאית, אשר מנוהלת בבסיסה באירופה, "פספורט". פספורט זה מאפשר לקרן נאמנות אירופאית אשר אושרה להפצה במדינה החברה באיחוד להפיצה הלאה, באמצעות הודעה פשוטה, לשאר מדינות האיחוד האירופאי.
כמו כן, פספורט זה מאפשר לחברה לייסד ולנהל ממרחק את קרנות הנאמנות האירופאיות שלה אשר הוקמו במדינות אשר חברות באיחוד האירופאי, ואשר עלות ההקמה בהן הינה כדאית ומשתלמת, כדוגמת קפריסין. במקרה כזה, החברה האירופאית יכולה לנהל את קרנות הנאמנות האירופאיות ללא נוכחות ניהולית במדינה אשר בה הוקמו קרנות הנאמנות.
בעקבות אימוץ הוראות ה-UCITS האחרונות, אשר ייכנסו לתוקפן ביולי 2011, ותקנות ה-AIFMD, האתגר המרכזי עבור יזמים ומנהלים הוא לבחור את היעד הטוב ביותר עבור ניהול החברה וכספיה. קפריסין הפכה ליעד אידיאלי עבור עסקי UCITS IV: לא רק עבור קרנות הנאמנות האירופאיות אשר כבר נסחרות ומנוהלות, אלא גם עבור מנהלים חדשים ודינמיים אשר תרים אחר אפיקים חדשים עבור אסטרטגיית ההשקעה וההפצה שלהם.
בשל יחסי הגומלין הטובים של קפריסין עם מדינות עשירות במזרח התיכון, באסיה ובחבר המדינות, מהווה קפריסין את הגשר הנגיש ביותר עבור מנהלים במדינות הללו, אשר מעוניינים להיכנס לעולם ה-UCITS IV, להביא את נכסי הניהול שלהם להערכת המשקיעים בעולם הגלובלי.

קפריסין- הבחירה הטובה ביותר למקם ולנהל את קרנות ההשקעה (האירופאיות ושאינן אירופאית)
היכרות
קפריסין הינה מרכז כלכלי אטרקטיבי, המאגד בתוכו עלויות נוחות בעת עמידת ברגולציה של האיחוד האירופאית לצד ניסיון בינלאומי עשיר. המדינה מציעה פלטפורמה אזרחית נרחבת עבור מגוון מוצרי בנקאות ומכשירים פיננסיים, כולל הקמה, ניהול, אדמיניסטרציה והפצה של השקעות הוניות. בעשר השנים האחרונות השלימה קפריסין תוכנית רפורמה במערכת הבנקאות שלה, אשר העמידה את חוקי המדינה בשורה אחת עם הפרקטיקה הבינלאומית הטובה ביותר, ויצרה מערכת מס שקופה ואפקטיבית התואמת את כללי האיחוד האירופאי, ה-OECD,FATF ו-FSF.
מאז הוספתה לאיחוד האירופאי בשנת 2004, צמחה קפריסין, בהיותה יושבת בצומתן של שלוש יבשות, בתור מרכז הון עבור קרנות נאמנות אירופאיות ושאינן אירופאיות. זאת, בשל העובדה שקפריסין מציעה אפשרויות מגוונות וגלובליות להפצת הון, באמצעות תשתית יעילה ואמינה.
כיום, ספקי שירותים מסורים בקפריסין תומכים בקרנות ההון לאורך כל מעגל חייהן: החל מהאישור הרגולטורי, דרך הרישום בבורסה לניירות ערך בקפריסין ופעולות שגרתיות ועד לעזיבה במקרה הצורך.
מהרגע שבו נמצאים ברשות הקרן כל המסמכים הנחוצים, יכולה הקרן ליהנות מהליך הקמה פשוט בקפריסין, אשר נעשה תוך תכתובת מהירה עם הרגולטור. כמו כן, קרן אשר כבר קיימת ומנוהלת, או יישות אשר מספקת שירותים פיננסים, תמצא כי באופן קל יחסית היא תוכל להשיג אישור לפעול מקפריסין על בסיס "פספורט" של רישיון קיים ממדינה אחרת הנמצאת בתחום השיפוט של האיחוד האירופאי.

תשתית משפטית
בעשר השנים האחרונות התפתחה שיטת המשפט בקפריסין בעקביות תוך מטרה לענות על צורכי המשקיעים, עד שנוצרה במדינה מערכת משפטית מתוחכמת ומקיפה, המבוססת על המשפט האנגלי. מערכת המשפט עוצבה בצורה הנועדה למשוך השקעות זרות וחברות להירשם ולפעול מקפריסין, בהתבסס על העקרונות הבאים:
• מערכת המשפט מספקת תשתית מקיפה לספקי שירותי השקעות, וגם להקמה, רישום והפצה של כל סוגי ההשקעות הקולקטיביות.
• מערכת המשפט מאגדת בתוכה חוקי בנקאות המתאימים לפרקטיקות המוצלחות ביותר הנהוגות בגופי הרגולציה והפיקוח בבנקים של האיחוד האירופאי, ומספקת רמה מספקת של רגולציה עבור פעילויות פיננסיות שאינן דורשות התערבות בנקאית.
• מערכת המשפט מאפשרת להקים נאמנויות חדשות ולהכיר בנאמנויות קיימות, והיא הביאה לקפריסין חוקי תאגידים אשר עומדים בשורה אחת עם חוקי התאגידים של האיחוד האירופאי. זאת, בעיקר באמצעות חוקים ברורים בנוגע למיזוגים והתפצלויות, חשיפה של תצהירים פיננסיים ועניינים דומים.
• מערכת המשפט מאמצת את הסטנדרטים של האיחוד האירופאי ושל ה-OECD הנוגעים לפיקוח ומניעה של הלבנת כספים ומסחר במידע פנים, באמצעות יחידת מודיעין בנקאית הפועלת בתור היחידה למניעת הלבנת כספים.
• מערכת המשפט מגבשת את מגוון ההוראות במשפט הקפריסאי, המאפשרות חשאיות עסקית אשר מקנה למשקיעים זרים את היכולת להשקיע בנינוחות. לצד זאת, פועלת מערכת המשפט בכדי לחקור פשעים פיננסים, כמו הלבנת כספים ומסחר במידע פנים.

תשתית רגולטורית
מאז שהוצגה בשנת 1999 תוכנית להקמת קרנות השקעה פרטיות (ICIS), החלו קרנות ההשקעה להתפתח בתור מגזר ייחודי בתוך תעשיית המערכות הפיננסיות בקפריסין, אשר עונה על הצרכים של השקעות אלטרנטיביות, ומתמחה בקרנות Private Equity כמו נדל"ן ואנרגיה.
קרנות הנאמנות שאינן אירופאיות (Non UCITS Funds) יכולות לכסות את כל אלטרנטיבות ההשקעה (Private Equity, נדל"ן וכו'). הן מציעות גמישות השקעה שאין דומה לה, בעזרת חוקים שאינם מגבילים את הקרן ומאפשרים לקפריסין להיות הבחירה הנכונה עבור קרנות נאמנות שאינן אירופאיות אשר מעוניינות למצוא מקום מגורים חדש באיחוד האירופאי, המתאים לדרישותיהם העתידיות של ה-AIFMD.
מאז 2004, גם קרנות נאמנות אירופאיות (UCITS) נמצאות בקפריסין, והרגולציה עליהן מוחלת באמצעות הרשות לניירות ערך בקפריסין. קרנות אלה יכולות לייסד עצמן בתורVariable Capital Companies או בתור Mutual Funds.
באמצעות קבוצות עבודה מסורות ומידע חליפין יעיל, הרגולטור וספקי שירותי ההון השלימו את כל עבודת ההכנה בכדי לעמוד בדרישות הדירקטיבה של ה-UCITS IV.

רישום בבורסה לניירות ערך בקפריסין- ה-CSE
הבורסה לניירות ערך בקפריסין הינה בורסה שזוכה להכרה רחבה, בעיקר מאז 2009, אז הוכרה באופן רשמי על ידי רשות המס והמכס בבריטניה כבורסה למטרות מס. כמו כן, לאחרונה ציינה
ה-Federal Financial Markets Service ברוסיה את הבורסה לניירות ערך בקפריסין בתור בורסה ידועה וכדאית למטרות השקעה.
ה-CSE נהנית משתית מודרנית, ופועלת בהתאם לכללי ה-CSE. הרגולציה בה נערכה בתיאום עם הדירקטיבות של האיחוד האירופאי. ה-CSE זוכה ליחס מועדף בתור בחירה אידיאלית להשקעות הון, כמו גם עבור מנהלי ההשקעות והאדמיניסטרציות הנלוות אליהן. למעט היתרונות שבהכרה הנרחבת לה זוכה ה-CSE, הללו יכולים ליהנות מיתרונות נוספים שה-CSE מציעה, כגון הטבות מס, תמחור תחרותי ואמינות. כמו כן, השקעות הון יכולות להירשם לשוק קרנות ההשקעות של ה-CSE באמצעות הליך זריז ופשוט, אשר מפורט בחוקי הבורסה.

קביעה מחדש של מקום המגורים (Redomiciliation)
ישנם יתרונות תחרותיים רבים אשר ניתן להשיגם באמצעות קביעה מחדש של מקום המגורים של השקעות קיימות וניהולן במדינה הנכונה, כמו מוניטין, יעילות מיסויית, עלויות תחרותיות, זמינות של כוח עבודה מנוסה, וחשוב מכל- סביבה רגולטורית בעלת אוריינטציה עסקית.
בכדי להקל על הזרימה הגוברת של עסקים לתוך קפריסין, מציעה המדינה הליך ישיר ופשוט אשר מאפשר לקבוע מחדש את מקום המגורים של קרנות השקעה וחברות הניהול.
כל מכשירי ההשקעה יכולים לעבור קביעה מחדש של מקום המגורים, לרבות נאמנויות, אשר יכולות להתמזג לתוך מבנים מקומיים, למרות שאינן אישיות משפטית נפרדת.

הרגולציה הקפריסאית מציעה מגוון אפשרויות אשר מאפשרות לחברות זרות ולהון שלהן להתמקם מחדש וליהנות מסביבה רגולטורית של האיחוד האירופאי. האפשרויות כוללות מעבר מוחלט של משרדי החברה לקפריסין, מיזוג עם קרן קפריסאית או חברות השקעות או העברה של כל נכסי החברה שבאחריותה ליישות קפריסאית.
הבחירה הנכונה לקביעה מחדש של מקום המגורים תלויה במספר גורמים, כמו גודל הקרן, מספר המשקיעים, תושבותם, מטרותיהם ואסטרטגיות היציאה של הקרן.
מומחיות ביצירת מבנים, בנייה ומיקום מחדש של מבני השקעה וחברות ניהול, וסביבה רגולטורית דינמית וגמישה ביחד עם תשתית שירותי קרנות נרחבת ותמחור תחרותי, כל אלה מציבות את קפריסין בתור היעד המועדף עבור קרנות הנאמנות האירופאיות וההשקעות האלטרנטיביות שלך.

קפריסין: הבחירה הנכונה עבור חברות לניהול נכסים
ניהול של תיק נכסים עצמאי בקפריסין (Discretionary Portfolio Management)
חברות לניהול נכסים זקוקות לאישור מוקדם בתור פירמות השקעה קפריסאיות
(Cyprus Investment Firms- CIF's) בכדי שיוכלו להעניק לצדדים שלישיים סמכות לנהל תיק נכסים הנתון לשיקול הדעת של מנהל התיק (להלן: "מנהל תיקים עצמאי"). בכדי לקבל את האישור המיוחל יש צורך לעקוב אחר הליך פרוצדורלי מסויים, ולעמוד בדרישות סף:

• דרישות הון: ההון הראשוני הנדרש לקבלת אישור לניהול תיק נכסים עצמאי הינו 200,000 יורו, בעוד שסך נכסיה של ה-CIF צריך להיות, בכל זמן נתון, לכל הפחות בשווי של סכום דרישות ההון שלה, ולא פחות מ-200,000 יורו בכל מקרה. הפחתה מדרישות הון אלה דורשת אישור של הרשות לניירות ערך בקפריסין (להלן: "CySEC").

• פרוצדורת האישור: יש למלא בקשה בטופס הרלוונטי מטעם CySEC, ולשלוח אותו אליה כשהוא רשום וחתום ע"י חבר הדירקטוריון, אשר אמיתות הפרטים וקיום בדיקת הנאותות הינה באחריותם המלאה. חבר הדירקטוריון של החברה המבקשת חייב להסמיך אדם אשר יהיה איש הקשר של החברה למול ה-CySEC לאורך הליך קבלת האישור.

• תנאי ההפעלה: התנאים לאישורה של החברה בתור CIF משתנים לפי טבען ורמת המסוכנות של עסקיה של ה-CIF. ה-CIF חייבת להיות מנוהלת בידי שני אנשים בעלי מוניטין ניהולי מוכח, כאשר אחד מהם חייב להיות אזרח קפריסאי. כמו כן, מרבית חברי הדירקטוריון צריכים גם הם להיות אזרחים קפריסאיים. משרדה הראשי של ה-CIF חייב להיות בקפריסין, ועליו להיות מאוייש בחבר עובדים קבוע, אם כי יש אפשרות ל-Outsourcing. חוק קפריסאי מ-2007 קובע כי בכדי שאדם המועסק בידי ה- CIFיוכל לפעול כמנהל תיקים עצמאי, עליו לעבור בהצלחה בחינה (הנערכת אחת לשנה) ולהירשם אצל רשם הציבור ב-CySEC. בתוך 4 חודשים מסוף השנה הפיננסית של ה-CIF, צריכה להישלח ל-CySEC ביקורת ערוכה של ספרי החשבונות, חתומה בידי עורך ספרי החשבונות. כמו כן, יש לשלם ל-CySEC דמי פיקוח שנתיים.

ניהול של תיק נכסים קולקטיבי (Collective Portfolio Management) עבור קרנות UCITS בידי חברת ניהול קפריסאית
בכדי לנהל תיק השקעות של המורכב מקרנות נאמנות אירופאיות (UCITS), יש צורך במינוי חברת ניהול. ההוראות הרלוונטיות נמצאות בחוקי UCITS משנת 2004, אשר תוקנו בתיקון CySEC Directive 200-2004-08. כידוע, חברות ניהול של קרנות נאמנות אירופאיות יכולות לקבל פספורט אירופאי. בכדי לקבל רישיון כחברה לניהול קרנות נאמנות אירופאיות, יש צורך לעמוד בדרישות הבאות:

• דרישות הון: סך המינימלי כקבוע בחוק צריך להיות משולם בכדי לקבל רישיון לניהול חברת קרנות נאמנות אירופאיות. הפחתה מדרישת הון זו דורשת אישור של ה-CySEC.

• פרוצדורת האישור: יש למלא טופס בקשה חתום בהתאם לדרישות ה-CySEC הנוגעות לניהול קרנות הנאמנות האירופאיות. יש לשים לב שישנן מגבלות על ניהול של תיק נכסים קולקטיבי, שכן הוא כפוף לכללי השגחה וזהירות. ה-CySEC תתחשב באיכות ובשליטה של בעלי המניות המוסמכים, בתשתית הארגונית והטכנית של מגיש הבקשה, באיכות הצוות שלו, אמצעיו הכלכליים, המוניטין שלו, ניסיונו בתור חבר דירקטוריון וכד'. יחד עם טופס הגשת הבקשה, על המועמד לשלוח את מסמכי ההתאגדות של החברה אשר צריכים להעיד על מטרותיה העתידיות.

• תנאי ההפעלה: חברת קרנות הנאמנות האירופאיות צריכה להיות מנוהלת ולהישלט בהתאם למגבלות המנויות בדיני התאגידים: משרדה של החברה חייב להיות בקפריסין, חברת הניהול חייבת להקפיד על עמידה תמידית בדרישות החוק, לנהל תיקי חשבונות פנימיים ולשמור על ניהול סיכונים. ניהול הסיכונים והדרישה לעמידה בתנאי החוק יכולות להיות באחריותו של אותו אדם. עם זאת, עסקיה של חברת הקרנות הנאמנות האירופאיות צריכים להיות מנוהלים בידי לפחות שני מנהלים אשר נהנים ממוניטין ומניסיון מקצועי בניהול קרנות נאמנות אירופאיות. אמנם ניתן לעשות Outsourcing של ניהול תיקי החשבונות, ניהול הסיכונים ווידוא העמידה בתנאי החוק, אך אפשר לעשות זאת רק במידה ולחברת הניהול יש את המשאבים המספיקים והמומחיות הנדרשת בכדי להשגיח על פעילויותיהם של מיופי הכוח שלה.

מיסוי בקפריסין
קפריסין הולכת ונהפכת לבחירה המועדפת של מנהלי קרנות וחברות ניהול באיחוד האירופאי אשר מחפשים יעדים חדשים, וזאת מהסיבות הבאות:

• מס ההכנסה על יחידים במדינה מגיע רק לגובה של 30%.
• מס החברות הינו בגובה 10%- המס הנמוך ביותר באיחוד האירופאי. מס זה יכול להיות מופחת לכדי 0% במידה והכנסתה של החברה הינה הכנסה מניירות ערך.
• רגולציה גמישה ורשות מפקחת נוחה.
• עלויות הפעלת זולות באופן משמעותי ביחס למרכזי הון אחרים באיחוד האירופאי.
חוקי המס בקפריסין עוצבו כך שיתמכו בפיתוחה של המדינה בתור מרכזי פיננסי ועסקי, יעזרו לקידום השקעות בינ"ל ויתמכו בפיתוח של השירותים הפיננסיים.
במובן זה, דיני המס הקפריסאי תוקנו בכדי לספק תמריצים נוספים להקמה והפעלה של קרנות במדינה. דוגמאות לתיקונים אשר מקלים על הנישומים:
• ריבית שנתקבלה כתוצאה מקרנות השקעה מוגבלות ובלתי מוגבלות נחשבת להכנסה מריבית "אקטיבית", ותמוסה בגובה מס חברות של 10% בלבד (לפיכך, לא יהיה מגן מס).
• הכנסה מדיבידנדים הינה פטורה ממס.
• במידה והקרן קיבלה דיבידנדים זרים בעקבות החזקה בניירות ערך או בחברות זרות, גם דיבידנדים אלה יהיו פטורים ממס.
• הליך פירוקן של קרנות השקעה מוגבלות ובלתי מוגבלות איננו חייב במס, במידה ומחזיקי המניות אינם תושבי קפריסין.
• במידה ומשקיעים תושבי קפריסין השקיעו בקרן, ישנו מס מגן בגובה 3% על חלוקת דיבידנים על 70% מהכנסות לתקופה של שנתיים משנת המס שאליה מתייחסים הרווחים.

בנוסף להטבות אלה, קפריסין נהנית מאמנות למניעת כפל מס עם 45 מדינות שונות, אשר יוצרות סביבית מיסוי תחרותית וסביבה תאגידית אופטימלית ביחס לאזורי שיפוט אחרים. האמנות למניעת כפל המס מעניקות הטבות משמעותיות לקרנות, כמו למשל היכולת לאסוף דיבידנדים וריבית ממדינות אשר יש להן אמנה למניעת כפל מס עם קפריסין באמצעות ניכוי מס במקור, בהתאם למה שקובעת כל אמנה. תחת מרבית האמנות, רווחים הנובעים ממכירת ניירות ערך כפופים רק למס בקפריסין, ולכן למעשה פטורים ממס.

שירותי ניהול קרנות
חברות ניהול או חברות אשר מספקות שירותים רגולטוריים לתעשיית ניהול הקרנות כפופות למס אחיד של 10%. לא ניתן לנכות מס במקור על תשלומי דיבידנים או ריבית עבור בעלי מניות שאינן תושבי קפריסין.שירותיהן של קרנות ניהול אשר מסופקים לקרנות אשר מאושרות בידי הבנק המרכזי בקפריסין כפופים לתשלומי מע"מ בגובה 15%- המע"מ הנמוך ביותר באירופה.

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

עשוי לעניין אתכם

הקמת חברה בקפריסין במקביל לחברה בישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו יודע להנחות את היזם הישראלי ולגרום לכך כי זה יפעל בחוקיות ובשקיפות וללא כל דופי, ובנסיבות המתאימות אף נדע לפנות לרשות המס בישראל עם בקשה לקבלת אישור מראש למבנה עסקי כזה או אחר וזאת על מנת להבטיח כי ליזם הישראלי לא צפויות "הפתעות" באשר לחבויות מס בעתיד.

מעבר לקפריסין והקמת עסק מקומי

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

למשרדנו שלוחה בקפריסין וניסיון בטיפול וסיוע למאות ישראלים אשר פועלים בקפריסין במגוון רחב של אופנים. לנו מלוא הידע והיכולת להביא לך הלקוח הישראלי מענה מושלם בכל הקשר להקמת עסק בקפריסין ו/או ניתוק תושבות ישראלית ומעבר לאי הקפריסאי.

נישואים בקפריסין והמצאת אישורים קשורים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

סניף משרדנו שבקפריסין, הפועל ומנוהל מקפריסין, נותן ,בין השאר, מענה לישראלים ו/או אחים המבקשים להתחתן בקפריסין ו/או לישראלים אשר התחתנו בעבר בקפריסין ועתה מבקשים הם לקבל אישורים ו/או מסמכים, מאת הרשויות בקפריסין, ובכלל זה – מסמכים תומכים אחרים הנוגעים לתוקף הנישואים הקפריסאיים.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם